Institutul Român pentru Educație și Incluziune Socială implementează începând cu luna februarie 2021 proiectul „Dezvoltare comunitară integrată în Răsăritul Țării Făgărașului”.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020, Axa prioritară 5 -Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectiv specific: 5.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC-Regiuni mai puțin dezvoltate.

Proiectul se va implementa pe o durata de 35 luni, respectiv februarie 2021 – decembrie 2023 și are o valoare totală de 3.425.386,38 lei, din care 3.254.117,08  lei valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European, iar 171.269,30 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național.

Obiectivul general al proiectului:

Obiectivul general al proiectului constă în reducerea cu 251 a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată rurală acoperită de Strategia de Dezvoltare Locală GAL Răsăritul Țării Făgărașului, județul Brașov, prin implementarea de măsuri integrate.

Obiectivele specifice ale proiectului

OS1. Creșterea accesului la servicii sociale pentru 251 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul acoperit de Strategia de Dezvoltare Locală GAL Răsăritul Țării Făgărașului pe parcursul a 35 de luni.

OS2. Creșterea ocupării formale a populației de pe teritoriul acoperit de Strategia de Dezvoltare Locală GAL Răsăritul Țării Făgărașului în următorii trei ani, cu cel puțin 35 de persoane nou intrate pe piața muncii prin angajare sau ocupare pe cont propriu pe parcursul a 35 de luni.

OS3. Îmbunătățirea condițiilor de locuit pentru cel puțin 111 gospodării ai căror membri fac parte din grupul ținta al proiectului pe parcursul a 35 de luni.

 

 

 

DESCRIEREA GRUPULUI ȚINTĂ: GT este format din 251 persoane care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: au domiciliul/locuiesc pe teritoriul acoperit de SDL GAL RTF aprobată de PNDR 2014-2020 și sunt în risc de sărăcie sau excluziune socială: se află în risc de sărăcie, se confruntă cu deprivare materială severă sau trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a muncii.

DIN PERSPECTIVA GEOGRAFICA, gospodăriile și membrii acestora care vor constitui GT provin din comunele și satele componente Șinca Nouă, Pârău, Comana, Holbav, Hârseni, Șercaia, Mândra, toate aparținând județului Brașov și Răsăritului Țării Făgărașului.

CATEGORII DE GRUP ȚINTĂ

Din analiza la nivel de comunitate, reies următoarele categorii de GT, categorii cuantificate astfel:

– 61 de copii în situații de dificultate (copii din grupuri vulnerabile, copii aparținând minorității roma, copii cu dizabilități și cu nevoi educaționale speciale, copii din comunitățile dezavantajate socio-economic, copii din familii cu 3 sau mai mulți copii sau din familii monoparentale, copii cu unul sau ambii părinți în mobilitate în afara localității de domiciliu (mai ales copii care se confrunta cu separarea pe termen lung de părinții lor plecați la muncă în străinătate), copii care au părăsit școala pentru a munci (inclusiv în gospodărie);

– 50 persoane vârstnice aflate în situații de dependență, mai ales persoane vârstnice care locuiesc singure și/sau nu sunt autonome și nu beneficiază de sprijin în gospodărie;

– 140 de persoane adulte șomere sau inactive.

Grupul țintă va participa la următoarele activități, astfel:

– 61 de copii vor participa la Servicii sociale pentru copii;

– 50 de vârstnici vor participa la Servicii sociale pentru vârstnici;

– 140 de persoane vor participa la activitatea de Sprijin pentru accesul pe piața muncii și ocupare pe cont propriu;

– persoane din 111 de gospodării vor beneficia de Îmbunătățirea condițiilor de locuit.

Pentru promovarea temelor orizontale Egalitatea de șanse și non-discriminarea, Egalitate între femei și bărbați, GT va cuprinde minim 50% vor fi de sex feminin, respectiv 126, și circa 8% persoane de etnie roma, respectiv 20 persoane.

Rezultate așteptate:

R1. Grup țintă identificat, selectat, recrutat și menținut în proiect.

R2. Minim 61 de copii sprijiniți prin servicii sociale în Centrul Multifuncțional de Zi.

R3. Minim 50 de vârstnici sprijiniți prin servicii sociale și socio-medicale în cadrul Centrului multifuncțional de zi și prin îngrijire la domiciliu.

R4. Minim 140 de adulți în situații de nevoie, cu risc de marginalizare și excluziune socială, sprijiniți prin servicii sociale de consiliere și informare în cadrul Centrului multifuncțional de zi.

R5. Cel puțin 140 de persoane care au beneficiat de sesiuni de servicii de stimulare a ocupării forței de muncă.

R6. Cel puțin 140 de persoane care au dobândit competențe profesionale noi.

R7. Mediul de locuire îmbunătățit în cel puțin 111 gospodării din comunitatea marginalizată.

R8. 251 de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitatea marginalizată rurală de pe teritoriul acoperit de Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Răsăritul Țării Făgărașului sprijinite prin măsuri/ operațiuni integrate.

Data începerii proiectului: 11.02.2021

Data finalizării proiectului: 31.12.2023

Cod MySMIS2014+: 126300

Durata proiectului: 35 luni

Valoare proiect: 3.425.386,38 Lei

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Proiect: „Dezvoltare comunitară integrată în Răsăritul Țării Făgărașului”

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Contract POCU: POCU/303/5/2/126300