Anunturi

Lansarea proiectului „Implicare civică pentru formularea propunerilor alternative de politici publice în educație”

Comunicat de presă – 05/07/2018

Institutul Roman pentru Educație și Incluziune Socială implementează începând cu luna mai 2018 proiectul „Implicare civică pentru formularea propunerilor alternative de politici publice în educație” în parteneriat cu Asociația pentru Participare Civică. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativa (POCA) 2014  – 2020, Axa prioritară 1 Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectivul specific 1.1 Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP. Proiectul se va implementa pe o durata de 16 luni, respectiv mai 2018 – septembrie 2019 si are o valoare totală de 841,425.25 lei, din care asistență financiară nerambursabilă de 824,596.74 lei, iar contribuția organizațiile partenere de 16,828.51 lei.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea capacității celor două organizații partenere de a formula propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern în domeniul tineretului și cel al educației pe care sa le înainteze autorităților relevante.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 1. Dezvoltarea responsabilității civice și promovarea de modele de implicare în viața publică în rândul reprezentanților celor 2 ONGuri susținute direct prin operațiunea finanțată, și a cel puțin 10 autorități publice cu responsabilități în domeniul tineretului sau educației;
 2. Dezvoltarea capacității de formulare și promovare de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern în randul celor 2 organizații non-guvernamentale active în domeniul tineretului și educației prin cel puțin 20 de reprezentanți ai acestora care vor participa la instruire și în cadrul unei rețele tematice precum și prin facilitarea comunicării acestora cu personal din autorități și instituții publice;
 3. Creșterea capacității celor 2 ONGuri direct sprijinite prin operațiunea finanțată de a monitoriza și evalua politici educaționale și de tineret, inclusiv prin colaborare cu reprezentanți din autorități și instituții publice cu competențe în domeniul educației și tineretului.

Principalele rezultate așteptate ale proiectelului sunt:

 1. Un studiu de bune practici și modele privind participarea civică;
 2. Un program de formare în domeniul „formulării și promovării de politici publice” susținut pentru cel puțin 20 de participanți reuniți într-o rețea tematică pentru formularea, promovarea, monitorizarea și evaluarea politicilor publice din domeniile de interes;
 3. O propunere alternativă de politică publică formulată și promovată în domeniul educației și/sau tineretului;
 4. Un instrument de monitorizare și evaluare a programelor de sprijinire a ONG-urilor active în domeniul educației și tineretului;
 5. Participanți instruiți în domeniul monitorizării și evaluării de politici publice;
 6. Exercițiu participativ de monitorizare și evaluare.

Grupul țintă al proiectului este format din cel putin 20 reprezentanți ai celor 2 ONG-uri sprijinite direct prin operațiunea finanțată cu calitatea de personal angajat, contractual sau voluntar, și 10 persoane din autorități și instituții publice cu atribuții în domeniul tineretului și educației.


Manager proiect: Anca Caragioiu

Asociația Institutul Român pentru Educație și Incluziune Socială

Telefon: 0748.018.837

E-mail: office@iresis.ro

Website: www.iresis.ro

Descarca comunicatul 


Februarie 2021

Lansarea proiectului

„Dezvoltare comunitară integrată în Răsăritul Țării Făgărașului”

 

Institutul Român pentru Educație și Incluziune Socială implementează începând cu luna februarie 2021 proiectul „Dezvoltare comunitară integrată în Răsăritul Țării Făgărașului”.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020, Axa prioritară 5 -Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectiv specific: 5.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC-Regiuni mai puțin dezvoltate.

Proiectul se va implementa pe o durata de 35 luni, respectiv februarie 2021 – decembrie 2023 și are o valoare totală de 3.425.386,38 lei, din care 3.254.117,08  lei valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European, iar 171.269,30 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național.

Obiectivul general al proiectului:

Obiectivul general al proiectului constă în reducerea cu 251 a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată rurală acoperită de Strategia de Dezvoltare Locală GAL Răsăritul Țării Făgărașului, județul Brașov, prin implementarea de măsuri integrate.

Obiectivele specifice ale proiectului

OS1. Creșterea accesului la servicii sociale pentru 251 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul acoperit de Strategia de Dezvoltare Locală GAL Răsăritul Țării Făgărașului pe parcursul a 35 de luni.

OS2. Creșterea ocupării formale a populației de pe teritoriul acoperit de Strategia de Dezvoltare Locală GAL Răsăritul Țării Făgărașului în următorii trei ani, cu cel puțin 35 de persoane nou intrate pe piața muncii prin angajare sau ocupare pe cont propriu pe parcursul a 35 de luni.

OS3. Îmbunătățirea condițiilor de locuit pentru cel puțin 111 gospodării ai căror membri fac parte din grupul ținta al proiectului pe parcursul a 35 de luni.

Rezultate așteptate:

R1. Grup țintă identificat, selectat, recrutat și menținut în proiect.

R2. Minim 61 de copii sprijiniți prin servicii sociale în Centrul Multifuncțional de Zi.

R3. Minim 50 de vârstnici sprijiniți prin servicii sociale și socio-medicale în cadrul Centrului multifuncțional de zi și prin îngrijire la domiciliu.

R4. Minim 140 de adulți în situații de nevoie, cu risc de marginalizare și excluziune socială, sprijiniți prin servicii sociale de consiliere și informare în cadrul Centrului multifuncțional de zi.

R5. Cel puțin 140 de persoane care au beneficiat de sesiuni de servicii de stimulare a ocupării forței de muncă.

R6. Cel puțin 140 de persoane care au dobândit competențe profesionale noi.

R7. Mediul de locuire îmbunătățit în cel puțin 111 gospodării din comunitatea marginalizată.

R8. 251 de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitatea marginalizată rurală de pe teritoriul acoperit de Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Răsăritul Țării Făgărașului sprijinite prin măsuri/ operațiuni integrate.

Data începerii proiectului: 11.02.2021

Data finalizării proiectului: 31.12.2023

Cod MySMIS2014+: 126300

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Proiect: „Dezvoltare comunitară integrată în Răsăritul Țării Făgărașului”

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Contract POCU: POCU/303/5/2/126300


Februarie 2021

Institutul Român pentru Educație și Incluziune Socială implementează începând cu luna ianuarie 2021 proiectul „Participare activă la viața comunității prin implementare de servicii integrate în teritoriul GAL Crivățul de Sud-Est”, în parteneriat cu Asociația GAL Crivățul de Sud-Est (Partener 1) și Asociaţia Formare, Dezvoltare, Asistenţă – Forda Buzău (Partener 2).

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020, Axa prioritară 5 -Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectiv specific: 5.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC-Regiuni mai puțin dezvoltate.

Proiectul se va implementa pe o durata de 35 luni, respectiv ianuarie 2021 – decembrie 2023 și are o valoare totală de 3.511.081,02 lei, din care 3.335.526,96 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European, iar 175.554,06 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național.

Obiectivul general al proiectului:

Obiectivul general al proiectului constă în reducerea cu 251 a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată rurala acoperita de Strategia de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală Crivățul de Sud-Est, județul Buzău, prin implementarea unui pachet integrat de servicii.

Obiectivele specifice ale proiectului

OS1. Creșterea accesului la servicii sociale pentru cel puțin 46 de copii din familii aflate în situații de dificultate și 10 copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate din teritoriul acoperit de Strategia de Dezvoltare Locală GAL – Crivățul de Sud-Est în 35 de luni.

OS2. Creșterea accesului la servicii sociale pentru cel puțin 55 de vârstnici și 140 de adulți aflați în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul acoperit de Strategia de Dezvoltare Locală GAL – Crivățul de Sud-Est în 35 de luni.

OS3. Creșterea ocupării formale a populației de pe teritoriul acoperit de Strategia de Dezvoltare Locală GAL – Crivățul de Sud-Est în următorii trei ani, cu cel puțin 35 de persoane nou intrate pe piața muncii prin angajare sau ocupare pe cont propriu în 35 de luni.

OS4. Îmbunătățirea condițiilor de locuit pentru 111 gospodarii ai căror membri fac parte din grupul țintă al proiectului în 35 de luni.

OS5. Creșterea calității vieții pentru un număr de 251 persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată rurala acoperita de Strategia de Dezvoltare Locală a Grup de Acțiune Locală Crivățul de Sud-Est în 35 de luni.

Rezultate așteptate:

R1. Minim 251 de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitatea marginalizată acoperită de SDL a GAL Crivățul de Sud-Est identificate, înregistrate și menținute în grupul țintă pe tot parcursul proiectului.

R2. Minim 46 de copii din familii aflate în situații de dificultate și 10 copii ai căror părinți sunt plecați la munca în străinătate, sprijiniți prin acordarea de servicii sociale în cadrul Centrului multifuncțional de zi; 46 copii sprijiniți prin acces la servicii sociale; 15 ateliere creative; 46 pachete rechizite și produse de igiena distribuite copiilor; min 10 copii consiliați psihologic și pentru care relația părinte-copil a fost îmbunătățită; 1 InfoPoint funcțional pentru facilitarea comunicării părinte-copil; minim 2 întrevederi online părinte copil organizate/lună prin intermediul InfoPoint; 2 excursii organizate pentru 10 copii; un serviciul social livrat copiilor.

R3. Minim 45 de vârstnici sprijiniți prin acordarea de servicii socio-medicale de natură socială prin servicii mobile de îngrijire la domiciliu și minim 10 vârstnici beneficiari de servicii sociale – îmbătrânire activa – în cadrul Centrului multifuncțional de zi.

R4. Minim 40 femei sprijinite prin acordarea de servicii de consiliere socială în cadrul centrului multifuncțional de zi și prin activități culturale – min 40 femei beneficiare de servicii sociale; 6 Work-shop-uri FEMINA organizate; 6 șezători culturale rurale organizate; 40 kituri de prevenție și sănătate.

R5. Minim 100 persoane cu acces la servicii sociale – consiliere socială și informare prin instruire privind adoptarea unui stil de viață sănătos și participarea la Workshop-uri – 5 Workshop-uri “STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS”; 5 Workshop-uri – măsuri de prim ajutor „ ÎNVAȚĂ SĂ AJUȚI!”; 400 broșuri SĂNĂTATE PENTRU TINE, SĂNĂTATE PENTRU TOȚI; 1 protocol de colaborare cu cel puțin 1 cabinet medical din comunitatea marginalizată; 100 seturi de prim ajutor distribuite.

R6. Minim 140 persoane adulte responsabilizate social și ecologic prin instruire privind implicarea civica și nediscriminarea și prin instruire în teme de ecologie și dezvoltare durabilă – 5 Seminarii de atitudine ecologica „ Viața pentru mediu. Viața pentru om”.

R7. Cel puțin 140 de persoane neocupate care au beneficiat de sesiuni de servicii de stimulare a ocupării forței de munca – 140 de persoane din GT beneficiare de informare și consiliere profesionala; 140 de persoane din GT îndrumate la programe de formare profesionala; 140 de persoane din GT mediate; 35 de ședințe de mediere organizate; 35 de persoane ocupate prin loc de munca sau activitate independentă.

R8. Cel puțin 140 de persoane care au participat la programe de formare profesionala , 10 cursuri de formare profesională.

R9. Minim 112 persoane care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant.

R10. Minim 35 persoane ocupate (loc de muncă sau activitate independentă).

R11. Mediul de locuire îmbunătățit pentru cel puțin 111 persoane din comunitatea marginalizată.

R12. 251 de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitatea marginalizată rurala de pe teritoriul acoperit de Strategia de Dezvoltare Locală a GAL – Crivățul de Sud-Est sprijinite prin măsuri/ operațiuni integrate.

Data începerii proiectului: 28.01.2021

Data finalizării proiectului: 28.12.2023

Cod MySMIS2014+: 130273

Proiect: Participare activă la viața comunității prin implementare de servicii integrate în teritoriul GAL Crivățul de Sud-Est

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Contract POCU: POCU/303/5/2/130273


22 IUNIE 2021

Asociația Institutul Român pentru Educație și Inlcuziune Socială anunță organizarea procedurii proprii în vederea achiziționării de Servicii închiriere spațiu birouri în cadrul proiectului Participare activă la viața comunității prin implementare de servicii integrate – cod MySMIS 139429, în vederea desfășurării activităților de birou de către experții implicați în activitățile proiectului.

 

Spațiul propus spre închiriere trebuie să aibă o suprafață de minim 120 m.p., să fie în municipiul Galați și să asigure cel puțin următoarele facilități:

 •   sistem de încalzire individual
 •   acces din exterior sau din spațiul comun al condominiului doar pentru personalul Beneficiarului. Nu este acceptat un spațiu care folosește ca acces în alte locații ale clădirii din care face parte.
 •   Grup sanitar propriu
 •   Utilități incluse în tariful de închiriere

Informații suplimentare și Documentația de atribuire necesară întocmirii ofertelor pot fi solicitate la adresa de e-mail office@iresis.ro.

Ofertele pot fi transmise prin e-mail la office@iresis.ro.

 

Persoană de contact: Cornelia Petcu – Manager de proiect

 

Manager de proiect

Cornelia Petcu

COMUNA VLĂDEȘTI
JUDEȚUL GALAȚI  

 

Proiect: Participare activă la viața comunității prin implementare de servicii integrate

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Contract POCU: POCU/303/5/2/139429