Anunturi

Lansarea proiectului „Implicare civică pentru formularea propunerilor alternative de politici publice în educație”

Comunicat de presă – 05/07/2018

Institutul Roman pentru Educație și Incluziune Socială implementează începând cu luna mai 2018 proiectul „Implicare civică pentru formularea propunerilor alternative de politici publice în educație” în parteneriat cu Asociația pentru Participare Civică. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativa (POCA) 2014  – 2020, Axa prioritară 1 Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectivul specific 1.1 Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP. Proiectul se va implementa pe o durata de 16 luni, respectiv mai 2018 – septembrie 2019 si are o valoare totală de 841,425.25 lei, din care asistență financiară nerambursabilă de 824,596.74 lei, iar contribuția organizațiile partenere de 16,828.51 lei.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea capacității celor două organizații partenere de a formula propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern în domeniul tineretului și cel al educației pe care sa le înainteze autorităților relevante.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 1. Dezvoltarea responsabilității civice și promovarea de modele de implicare în viața publică în rândul reprezentanților celor 2 ONGuri susținute direct prin operațiunea finanțată, și a cel puțin 10 autorități publice cu responsabilități în domeniul tineretului sau educației;
 2. Dezvoltarea capacității de formulare și promovare de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern în randul celor 2 organizații non-guvernamentale active în domeniul tineretului și educației prin cel puțin 20 de reprezentanți ai acestora care vor participa la instruire și în cadrul unei rețele tematice precum și prin facilitarea comunicării acestora cu personal din autorități și instituții publice;
 3. Creșterea capacității celor 2 ONGuri direct sprijinite prin operațiunea finanțată de a monitoriza și evalua politici educaționale și de tineret, inclusiv prin colaborare cu reprezentanți din autorități și instituții publice cu competențe în domeniul educației și tineretului.

Principalele rezultate așteptate ale proiectelului sunt:

 1. Un studiu de bune practici și modele privind participarea civică;
 2. Un program de formare în domeniul „formulării și promovării de politici publice” susținut pentru cel puțin 20 de participanți reuniți într-o rețea tematică pentru formularea, promovarea, monitorizarea și evaluarea politicilor publice din domeniile de interes;
 3. O propunere alternativă de politică publică formulată și promovată în domeniul educației și/sau tineretului;
 4. Un instrument de monitorizare și evaluare a programelor de sprijinire a ONG-urilor active în domeniul educației și tineretului;
 5. Participanți instruiți în domeniul monitorizării și evaluării de politici publice;
 6. Exercițiu participativ de monitorizare și evaluare.

Grupul țintă al proiectului este format din cel putin 20 reprezentanți ai celor 2 ONG-uri sprijinite direct prin operațiunea finanțată cu calitatea de personal angajat, contractual sau voluntar, și 10 persoane din autorități și instituții publice cu atribuții în domeniul tineretului și educației.


Manager proiect: Anca Caragioiu

Asociația Institutul Român pentru Educație și Incluziune Socială

Telefon: 0748.018.837

E-mail: office@iresis.ro

Website: www.iresis.ro

Descarca comunicatul 


Februarie 2021

Lansarea proiectului

„Dezvoltare comunitară integrată în Răsăritul Țării Făgărașului”

 

Institutul Român pentru Educație și Incluziune Socială implementează începând cu luna februarie 2021 proiectul „Dezvoltare comunitară integrată în Răsăritul Țării Făgărașului”.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020, Axa prioritară 5 -Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectiv specific: 5.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC-Regiuni mai puțin dezvoltate.

Proiectul se va implementa pe o durata de 35 luni, respectiv februarie 2021 – decembrie 2023 și are o valoare totală de 3.425.386,38 lei, din care 3.254.117,08  lei valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European, iar 171.269,30 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național.

Obiectivul general al proiectului:

Obiectivul general al proiectului constă în reducerea cu 251 a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată rurală acoperită de Strategia de Dezvoltare Locală GAL Răsăritul Țării Făgărașului, județul Brașov, prin implementarea de măsuri integrate.

Obiectivele specifice ale proiectului

OS1. Creșterea accesului la servicii sociale pentru 251 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul acoperit de Strategia de Dezvoltare Locală GAL Răsăritul Țării Făgărașului pe parcursul a 35 de luni.

OS2. Creșterea ocupării formale a populației de pe teritoriul acoperit de Strategia de Dezvoltare Locală GAL Răsăritul Țării Făgărașului în următorii trei ani, cu cel puțin 35 de persoane nou intrate pe piața muncii prin angajare sau ocupare pe cont propriu pe parcursul a 35 de luni.

OS3. Îmbunătățirea condițiilor de locuit pentru cel puțin 111 gospodării ai căror membri fac parte din grupul ținta al proiectului pe parcursul a 35 de luni.

Rezultate așteptate:

R1. Grup țintă identificat, selectat, recrutat și menținut în proiect.

R2. Minim 61 de copii sprijiniți prin servicii sociale în Centrul Multifuncțional de Zi.

R3. Minim 50 de vârstnici sprijiniți prin servicii sociale și socio-medicale în cadrul Centrului multifuncțional de zi și prin îngrijire la domiciliu.

R4. Minim 140 de adulți în situații de nevoie, cu risc de marginalizare și excluziune socială, sprijiniți prin servicii sociale de consiliere și informare în cadrul Centrului multifuncțional de zi.

R5. Cel puțin 140 de persoane care au beneficiat de sesiuni de servicii de stimulare a ocupării forței de muncă.

R6. Cel puțin 140 de persoane care au dobândit competențe profesionale noi.

R7. Mediul de locuire îmbunătățit în cel puțin 111 gospodării din comunitatea marginalizată.

R8. 251 de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitatea marginalizată rurală de pe teritoriul acoperit de Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Răsăritul Țării Făgărașului sprijinite prin măsuri/ operațiuni integrate.

Data începerii proiectului: 11.02.2021

Data finalizării proiectului: 31.12.2023

Cod MySMIS2014+: 126300

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Proiect: „Dezvoltare comunitară integrată în Răsăritul Țării Făgărașului”

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Contract POCU: POCU/303/5/2/126300


Februarie 2021

Institutul Român pentru Educație și Incluziune Socială implementează începând cu luna ianuarie 2021 proiectul „Participare activă la viața comunității prin implementare de servicii integrate în teritoriul GAL Crivățul de Sud-Est”, în parteneriat cu Asociația GAL Crivățul de Sud-Est (Partener 1) și Asociaţia Formare, Dezvoltare, Asistenţă – Forda Buzău (Partener 2).

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020, Axa prioritară 5 -Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectiv specific: 5.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC-Regiuni mai puțin dezvoltate.

Proiectul se va implementa pe o durata de 35 luni, respectiv ianuarie 2021 – decembrie 2023 și are o valoare totală de 3.511.081,02 lei, din care 3.335.526,96 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European, iar 175.554,06 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național.

Obiectivul general al proiectului:

Obiectivul general al proiectului constă în reducerea cu 251 a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată rurala acoperita de Strategia de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală Crivățul de Sud-Est, județul Buzău, prin implementarea unui pachet integrat de servicii.

Obiectivele specifice ale proiectului

OS1. Creșterea accesului la servicii sociale pentru cel puțin 46 de copii din familii aflate în situații de dificultate și 10 copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate din teritoriul acoperit de Strategia de Dezvoltare Locală GAL – Crivățul de Sud-Est în 35 de luni.

OS2. Creșterea accesului la servicii sociale pentru cel puțin 55 de vârstnici și 140 de adulți aflați în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul acoperit de Strategia de Dezvoltare Locală GAL – Crivățul de Sud-Est în 35 de luni.

OS3. Creșterea ocupării formale a populației de pe teritoriul acoperit de Strategia de Dezvoltare Locală GAL – Crivățul de Sud-Est în următorii trei ani, cu cel puțin 35 de persoane nou intrate pe piața muncii prin angajare sau ocupare pe cont propriu în 35 de luni.

OS4. Îmbunătățirea condițiilor de locuit pentru 111 gospodarii ai căror membri fac parte din grupul țintă al proiectului în 35 de luni.

OS5. Creșterea calității vieții pentru un număr de 251 persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată rurala acoperita de Strategia de Dezvoltare Locală a Grup de Acțiune Locală Crivățul de Sud-Est în 35 de luni.

Rezultate așteptate:

R1. Minim 251 de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitatea marginalizată acoperită de SDL a GAL Crivățul de Sud-Est identificate, înregistrate și menținute în grupul țintă pe tot parcursul proiectului.

R2. Minim 46 de copii din familii aflate în situații de dificultate și 10 copii ai căror părinți sunt plecați la munca în străinătate, sprijiniți prin acordarea de servicii sociale în cadrul Centrului multifuncțional de zi; 46 copii sprijiniți prin acces la servicii sociale; 15 ateliere creative; 46 pachete rechizite și produse de igiena distribuite copiilor; min 10 copii consiliați psihologic și pentru care relația părinte-copil a fost îmbunătățită; 1 InfoPoint funcțional pentru facilitarea comunicării părinte-copil; minim 2 întrevederi online părinte copil organizate/lună prin intermediul InfoPoint; 2 excursii organizate pentru 10 copii; un serviciul social livrat copiilor.

R3. Minim 45 de vârstnici sprijiniți prin acordarea de servicii socio-medicale de natură socială prin servicii mobile de îngrijire la domiciliu și minim 10 vârstnici beneficiari de servicii sociale – îmbătrânire activa – în cadrul Centrului multifuncțional de zi.

R4. Minim 40 femei sprijinite prin acordarea de servicii de consiliere socială în cadrul centrului multifuncțional de zi și prin activități culturale – min 40 femei beneficiare de servicii sociale; 6 Work-shop-uri FEMINA organizate; 6 șezători culturale rurale organizate; 40 kituri de prevenție și sănătate.

R5. Minim 100 persoane cu acces la servicii sociale – consiliere socială și informare prin instruire privind adoptarea unui stil de viață sănătos și participarea la Workshop-uri – 5 Workshop-uri “STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS”; 5 Workshop-uri – măsuri de prim ajutor „ ÎNVAȚĂ SĂ AJUȚI!”; 400 broșuri SĂNĂTATE PENTRU TINE, SĂNĂTATE PENTRU TOȚI; 1 protocol de colaborare cu cel puțin 1 cabinet medical din comunitatea marginalizată; 100 seturi de prim ajutor distribuite.

R6. Minim 140 persoane adulte responsabilizate social și ecologic prin instruire privind implicarea civica și nediscriminarea și prin instruire în teme de ecologie și dezvoltare durabilă – 5 Seminarii de atitudine ecologica „ Viața pentru mediu. Viața pentru om”.

R7. Cel puțin 140 de persoane neocupate care au beneficiat de sesiuni de servicii de stimulare a ocupării forței de munca – 140 de persoane din GT beneficiare de informare și consiliere profesionala; 140 de persoane din GT îndrumate la programe de formare profesionala; 140 de persoane din GT mediate; 35 de ședințe de mediere organizate; 35 de persoane ocupate prin loc de munca sau activitate independentă.

R8. Cel puțin 140 de persoane care au participat la programe de formare profesionala , 10 cursuri de formare profesională.

R9. Minim 112 persoane care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant.

R10. Minim 35 persoane ocupate (loc de muncă sau activitate independentă).

R11. Mediul de locuire îmbunătățit pentru cel puțin 111 persoane din comunitatea marginalizată.

R12. 251 de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitatea marginalizată rurala de pe teritoriul acoperit de Strategia de Dezvoltare Locală a GAL – Crivățul de Sud-Est sprijinite prin măsuri/ operațiuni integrate.

Data începerii proiectului: 28.01.2021

Data finalizării proiectului: 28.12.2023

Cod MySMIS2014+: 130273

Proiect: Participare activă la viața comunității prin implementare de servicii integrate în teritoriul GAL Crivățul de Sud-Est

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Contract POCU: POCU/303/5/2/130273


22 IUNIE 2021

Asociația Institutul Român pentru Educație și Inlcuziune Socială anunță organizarea procedurii proprii în vederea achiziționării de Servicii închiriere spațiu birouri în cadrul proiectului Participare activă la viața comunității prin implementare de servicii integrate – cod MySMIS 139429, în vederea desfășurării activităților de birou de către experții implicați în activitățile proiectului.

 

Spațiul propus spre închiriere trebuie să aibă o suprafață de minim 120 m.p., să fie în municipiul Galați și să asigure cel puțin următoarele facilități:

 •   sistem de încalzire individual
 •   acces din exterior sau din spațiul comun al condominiului doar pentru personalul Beneficiarului. Nu este acceptat un spațiu care folosește ca acces în alte locații ale clădirii din care face parte.
 •   Grup sanitar propriu
 •   Utilități incluse în tariful de închiriere

Informații suplimentare și Documentația de atribuire necesară întocmirii ofertelor pot fi solicitate la adresa de e-mail office@iresis.ro.

Ofertele pot fi transmise prin e-mail la office@iresis.ro.

 

Persoană de contact: Cornelia Petcu – Manager de proiect

 

Manager de proiect

Cornelia Petcu

COMUNA VLĂDEȘTI
JUDEȚUL GALAȚI  

 

Proiect: Participare activă la viața comunității prin implementare de servicii integrate

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Contract POCU: POCU/303/5/2/139429

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin

Programul Operaţional Capital Uman  2014 – 2020

 

Metodologia de înscriere și selecţie Grup Ţintă

 

în vederea participării în cadrul proiectului

„ Dezvoltare comunitară integrată în Rasaritul Țării Făgărașului ”

ID 126300

 

 

 

VARIANTA CONSULTATIVĂ 10.03.2021

 

 

Cei interesați pot trimite observațiile și propunerile pe adresa de mail office@iresis.ro până la data de 20.03.2021.

Persoană de contact – Cornelia PETCU, Manager de proiect

Tel. 0748.018.838

 

 

 

 

 

 

CUPRINS

 

I.          INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT

 

II.         ÎNSCRIEREA PARTICIPANŢILOR

 

III.       ETAPELE SELECŢIEI

 

IV.       MODALITATEA DE SELECŢIE

 

V.        RESPONSABILI

 

VI.       TRANSPARENŢĂ

 

VII.     EGALITATE DE ŞANSE ŞI NONDISCRIMINARE

 

VIII.    LISTĂ ANEXE LA METODOLOGIA DE ÎNSCRIERE ŞI SELECŢIE A GRUPULUI ŢINTĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE  LUARE LA CUNOŞTINŢĂ A PREVEDERILOR METODOLOGIEI DE ÎNSCRIERE ȘI SELECȚIE GRUP ȚINTĂ

 

Nr. crt

 

Scopul difuzării

 

Funcţia

 1.  

Informare/ Aplicare

Manager proiect

 

 1.  

Informare/ Aplicare

Responsabil grup țintă copii și persoane vârstnice

 

 1.  

Informare/ Aplicare

Expert evaluare și monitorizare servicii sociale

 

 1.  

Informare/ Aplicare

Consilier vocațional

 

 1.  

Informare/ Aplicare

Coordonator măsuri de ocupare

 

 1.  

Informare/ Aplicare

Coordonator măsuri de locuire

 

 1.  

Informare/ Aplicare

Coordonator centru de zi

 

 1.  

Informare/ Aplicare

Expert ateliere copii

 

 1.  

Informare/ Aplicare

Expert informare și consiliere socială

 

 1.  

Informare/ Aplicare

Resonsabil grup țintă șomeri/persoane neocupate

 

 1.  

Informare/ Aplicare

Îngrijitor bătrâni la domiciliu

 

 

SCOP

Metodologia stabilește procedura, etapele, persoanele implicate și responsabilităţile, planul operațional, pentru înscrierea, selecția și monitorizarea grupului țintă format din format din 251 persoane aflate în risc de sărăcie și exlcuziune socială din comunitatea GAL Răsăritul Țării Făgărașului.

 

 

 

 

 I.   Informaţii generale despre proiect

Obiectivul principal al proiectului constă în reducerea cu 251 a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată rurală acoperita de Strategia de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală Răsăritul Tării Făgărașului, județul Brașov, prin implementarea de măsuri integrate.

Obiectivul proiectului va fi pus in practica prin dezvoltarea unei interventii integrate inovative adaptata specificului comunitatii marginalizate din zona vizata teritoriul acoperit de a GAL Rasaritul Țării Făgărașului.

Obiective specifice proiectului

OS 1 –  Creșterea accesului la servicii sociale pentru 251 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul acoperit de Strategia de Dezvoltare Locală GAL Răsăritul Țării Făgărașului pe parcursul a 36 luni.

OS 2    Creșterea ocupării formale a populației de pe teritoriul acoperit de Strategia de Dezvoltare Locală GAL Răsăritul Țării Făgărașului în următorii trei ani, cu cel puțin 35 de persoane nou intrate pe piața muncii prin angajare sau ocupare pe cont propriu pe parcursul a 36 luni

OS 3 – Îmbunătățirea condițiilor de locuit pentru cel puțin 111 de gospodării ai căror membri fac parte din grupul țintă al proiectului pe parcursul a 36 de luni

 

Activitatile principale ale proiectului

A1. Coordonarea generala a proiectului;

             A1.1   Managementul proiectului

             A1.2   Activitate aferentă cheltuielilor indirecte        

A2. Identificarea, recrutarea, mentinerea si monitorizarea grupului tinta;

A3. Servicii sociale in cadrul Centrului multifunctional de zi

           A3.1 Servicii sociale pentru copii

           A3.2 Servicii sociale pentru vârstnici

           A3.3 Servicii sociale pentru adulţi în situații de nevoie

A4. Sprijin pentru accesul pe piata muncii si ocupare;

             A4.1 Informare şi consiliere profesională, mediere pentru piaţa muncii

             A4.2 Formare profesională

A5. Imbunatatirea conditiilor de locuit.

 

Grupul ţintă

Grupul tinta este format din 251 de persoane ce reprezintă populatia in risc de saracie sau excluziune socială din teritoriul acoperit de Strategia de Dezvoltare Locala a GAL Răsăritul Țării Făgărașului ce formeaza comunitatea marginalizata careia i se adreseaza proiectul “Dezvoltare comunitară integrată în Răsăritul Țării Făgărașului”.

Din analiza la nivel de comunitate, reies următoarele categorii de grup Țintă necesar a fi adaugate cu prioritate în proiect:

A.    

·         61 de copii in situații de dificultate – copii din grupurile vulnerabile, copii aparținând minorității rome, copii cu dizabilități și cu nevoi educaționale speciale, copii din comunitățile dezavantajate socio – economic, copii din familii cu 3 sau mai mulți copii sau din familii monoparentale, copii cu unul sau ambii părinți în mobilitate în afara localității de domiciliu (mai ales cei cu parinții plecați în străinătate), copii care au părăsit școala pentru a munci (inclusiv în gospodărie)

Măsurile/activitățile integrate de care beneficiază cei 61 de copii sunt următoarele:

A 3.1 – Servicii sociale pentru copii

Ateliere de tip CREATIV – aprox.7 grupe de copii, 8-10 participanți/grupă apropiați ca vârstă și nevoi de sprijin.

Fiecare grupă va participa la câte 15 ateliere, fiecare atelier având o durată de 4 ore.

Fiecare copil beneficiază de masă caldă în fiecare zi de participare la ateliere, iar la final îi va fi oferit un pachet cu rechizite și produse de igienă.

Obiectivele serviciului social: formarea de abilități de viață independentă, organizarea de activități extrașcolare, de implicare în activități culturale și comunitare.

Tematici: abilități de auto-reglare comportamentală, auto-organizare/control, gestionarea emoțiilor, auto-cunoaștere, comunicare și soluționarea conflictelor, lucru în echipă, gândire critică, creativitate, soluționare de probleme, participare la viața comunității, spirit civic, voluntariat, gândire economică și antreprenorială, planificarea carierei, nediscriminare, protecția împotriva fenomenului de bullying și a abuzurilor, violenței sau exploatării la copii.

A 5.1 – Îmbunătățirea condițiilor de locuit

Îmbunătățirea condițiilor de locuit va consta în lucrări de reparații și igienizări – reparații pereți, văruire, parchetat, reparat/înlocuit ferestre,ușa, corp de iluminat etc. Va fi vizată încăperea copilului (cu prioritate) sau cea a vârstnicului.

 

B.

·         50 de persoane vârstnice aflate în situații de dependență, mai ales persoanele vârstnice care locuiesc singure și/sau nu sunt autonome și nu beneficiază de sprijin în gospodărie;

Măsurile/activitățile integrate de care beneficiază cei 50 de vârsnici sunt următoarele:

a)    40 persoane vârtsnice

A 3.2 – Servicii sociale pentru vârstnici

Servicii sociale de îngrijire la domiciliu asigurat de echipa mobilă multifuncțională:

Ø  Servicii de îngrijire de bază: ajutor pentru igiena corporală, îmbrăcare, dezbrăcare, igiena eliinărilor, hrănire, hidratare, administrare tratament, monitorizarea tensiunii/pulsului/glicemiei, transfer și mobilizare, deplasare în interior, comunicare, etc.

Ø  Servicii de suport: ajutor pentru prepararea hranei și/sau livrarea acesteia, cumpărărturi, ativități de menaj, colectare și transport deșeuri, însoțirea în mijloacele de transport, facilitarea deplasării în exterior, companie, activități de administrare și gestionare, activități de petrecere a timpului liber, suport socio-afectiv, etc.

Ø  Servicii de adaptare a ambientului care constau în mici amenajări, reparații, etc.

A 5.1 – Îmbunătățirea condițiilor de locuit

Îmbunătățirea condițiilor de locuit va consta în lucrări de reparații și igienizări – reparații pereți, văruire, parchetat, reparat/înlocuit ferestre,ușa, corp de iluminat etc. Va fi vizată încăperea copilului (cu prioritate) sau cea a vârstnicului.

b)    10 persoane vârstnice

A 3.2 – Servicii sociale pentru vârstnici

Servicii sociale îmbătrânire activă pentru vârstnici în cadrul Centrului Multifuncțional de zi

Sunt organizate întâlniri de tip club pentru susținerea îmbătrânirii active:

P1) Program de activităși recreative: jocuri logice, citirea presei si discutarea evenimentelor importante, vizionare de filme, competiții pe diverse teme, noțiuni de utilizare PC

P2) Program de dezbateri pe diferite teme: nediscriminare, egalitate de șanse și tratament, consecințele îmbătrânirii, impactul pensionării și efectele sale, valorificarea competențelor dobândite în viața activă, combaterea izolării și integrarea socilă a seniorilor

P3) Program de ateliere de crație (terapie ocupațională): activități manuale, confecționarea de obiecte decorative

P4) Program de voluntariat – voluntariat intergenerațional pentru facilitarea dialogului între generații, activități recreative cu participarea copiilor din centru; activități de voluntariat de sprijin pentru vârstnicii imobilizați din comunitate (cumpărături, supraveghere etc)

Va fi organizat câte un program/sapătămână, durata fiecărui program 4 ore.

Fiecare vârtsnic trebuie să participe la min. 3 programe/lună.

A 5.1 – Îmbunătățirea condițiilor de locuit

Îmbunătățirea condițiilor de locuit va consta în lucrări de reparații și igienizări – reparații pereți, văruire, parchetat, reparat/înlocuit ferestre,ușa, corp de iluminat etc. Va fi vizată încăperea copilului (cu prioritate) sau cea a vârstnicului.

 

C.

·         140 de persoane adulte șomere sau inactive

Măsurile/activitățile integrate de care beneficiază cei 140 de adulți sunt următoarele:

A3.3 – Servicii sociale pentru adulți în situații de nevoie

Fiecare adult trebuie să participe la min. 5 ateliere (3-4 ore/atelier)

Programul de informare și consiliere vizează 5 capitole esențiale asigurării bunăstării fizice și psihologice în fiecare familie cu risc de sărăcie și excluziune.

Tematici:

1.    Stil de viață sănătos – efectele nocive ale alcoolului, tutunului și drogurilor; alimentația sănătoasă; combaterea sedentarismului; pachetul minim de servicii medicale gratuite; consultarea periodică a medicului de familie; boli cu transmitere sexuală; metode contraceptive.

3 seminarii Stil de viață sănătos vor fi dedicate exclusiv femeilor: consiliere și îndrumare privind sarcina, îngrijire de bază a copilului, metode de contracepție, protecția împotriva abuzului și a violenței domestice, traficul de persoane. Vor fi distribuite 40 kituri de prevenție și sănătate.

2.    Acordarea primului ajutor – măsuri de prim ajutor, sericiu de urgență 112. Vor fi distribuite 100 de kituri de prim ajutor

3.    Consiliere socială pentru relații armonioase în familie și comunitate – comunicarea și rezolvarea de conflicte, reducerea anxietății și a emoțiilor negative, creșterea rezistenței la frustrare, creșterea încrederii în forțele proprii, practici pozitive în creșterea copiilor.

4.    Combaterea discriminării în comunitate și în familie – tipuri de discriminare și consecințele ei, vizionarea și lecturarea de cazuri de discriminare, studii de caz sau articole de presă relevante cu scopul de a stârni empatia membrilor GT

5.    Protecția mediului înconjurător și utilizarea eficientă a resurselor – protejarea mediului, colectarea selectivă, dezvoltarea durabilă, voluntariat pentru ecologizare, reciclare

A4  – Sprijin pentru accesul pe piața muncii și ocupare

A4.1 – Informare și consiliere profesională, mediere pentru piața muncii

Fiecare persoană din GT participă la min. 2 ședințe de consiliere individuală (max.60 min/ședință) și min. 1 ședință de consiliere de grup, preum și la cel puțin 1 întâlnire de tip minibursă de locuri de muncă.

A4.2 – Formare profesională

În funcție de rezultatul etapei de consiliere și în baza recomandării pentru curs fiecare participant poate beneficia de 1 singur curs de calificare/inițiere.

La finalul programulul de formare, după susținerea examenului final se acordă o subvenție în abni în cuantum de 4 lei/oră de curs.

 

II.  Înscrierea participanților

Proiectul  Dezvoltare comunitară integrată în Răsăritul Țării Făgărașului ” – se adresează locuitorilor din teritoriul aferent GAL Răsăritul Țării Făgărașului , repectiv din următoarele comune:  Șinca Noua, Pârău, Comăna, Holbav, Hârseni, Șercaia, Mândra.

Prin participarea în cadrul proiectului, locuitorii GAL Rasaritul Țării Făgărașului au acces la:

            Cursuri de inițiere (180 ore) și cursuri de calificare  de nivelul II (360 ore);

            Servicii sociale pentru copii;

            Servicii socio – medicale pentru vârstnici;

            Servicii sociale pentru adulţi aflaţi în dificultate;

            Informare şi consiliere profesională, măsuri de ocupare a forţei de muncă;

            Formare profesională;

            Îmbunătăţirea condiţiilor de locuit.

Pentru a participa în cadrul proiectului, cei interesați trebuie să verifice dacă îndeplinesc condiţiile specifice de grup ţintă detaliate mai jos: 

 

           Condiția1:   ZONA DE PROVENIENŢĂ A GRUPULUI ŢINTĂ

 

Persoanele selectate au domiciliul/ locuiesc in teritoriul acoperit de Strategia de Dezvoltare Locala Asociatia Grup de Actiune Locala “Rasaritul Țării Făgărașului” 2014-2020 aprobata de PNDR 2014-2020 (aflat in zona rurala si/ sau in orase cu o populatie de pana la 20.000 de locuitori). Dovada se va putea face prin copia actului de identitate sau alt document prin care s-a stabilit resedinta. Apartenenţa la grupul ţintă se va realiza la intrarea in proiect prin semnarea unei declaratii a persoanei din grupul ţintă si prin atasarea de documente doveditoare pentru situatia vizata. Astfel, persoanele din grupul ţintă al proiectului vor fi informate asupra cerintei de a furniza datele lor personale,cu respectarea dispozitiilor legale mentionate.

 

 

 

 

           Condiția 2:    INCADRAREA IN CATEGORIILE DE GRUP ŢINTĂ ELIGIBILE

 

Pentru incadrarea in categoriile de grup ţintă eligibile, persoanele selectate vor trebui sa indeplineasca, simultan, conditiile:

(1) au domiciliul/ locuiesc in teritoriul acoperit de Asociația GAL Rasaritul Țării Făgărașului

(2) se afla in risc de sărăcie sau excluziune sociala.

 

Condiția 2  este îndeplinită atunci când persoana:

a)            Se afla in risc de sărăcie. În categoria risc de sărăcie sunt incluse persoane care au un venit disponibil echivalat situat sub pragul riscului de sărăcie, care este stabilit la 60% din media la nivel național a venitului disponibil (după transferurile sociale) per adult echivalent;

sau

(b) Se confrunta cu o deprivare materiala severa. Deprivarea materială acoperă indicatorii referitori la presiunea economică și bunurile de folosință îndelungată.

Persoanele care se confruntă cu deprivare materială severă dispun de condiții de trai extrem de limitate datorită lipsei resurselor, la care se înregistrează cel puțin 4 din cele 9 elemente de deprivare, respectiv nu își pot permite:

1) să plătească chiria sau facturile la utilități,

2) să asigure încălzirea adecvată a locuinței,

3) să facă față unor cheltuieli neprevăzute,

4) să mănânce carne, pește sau un echivalent proteic în fiecare zi,

5) o săptămână de vacanță departe de casă,

6) un autoturism,

7) o mașină de spălat,

8) un TV color,

9) un telefon.

 

sau

 

(c) Persoane care traiesc in gospodarii cu o intensitate extrem de redusa a muncii. Sunt persoanele cu vârsta cuprinsă între 0 – 59 ani care locuiesc în gospodării în care adulții (cu vârsta între 18-59 ani) au lucrat în anul anterior la mai puțin de 20% din potențialul lor total. 

 

O persoana nu poate fi încadrată din punct de vedere al eligibilitaţii decat intr-o singura categorie eligibilă. Apartenenta la grupul ţintă se va realiza la intrarea in operatiune/ proiect (data la care persoana va beneficia pentru prima data de sprijinul oferit prin proiect) prin semnarea unei declaratii a persoanei din grupul ţintă si/ sau prin atasarea de documente doveditoare pentru situatia vizata (dupa caz).

 

           Condiția3:  EVITAREA SUPRAPUNERII INTERVENTIILOR PROIECTULUI ŞI A DUBLEI FINANŢĂRI

 

Candidatul NU trebuie sa mai fi participat la aceleași activități in niciun alt proiect cofinanțat din Fondul Social European. Persoanele din grupul ţintă care vor beneficia de masurile ce fac obiectul acestui proiect (inclusiv a acestui apel de proiecte) nu vor putea beneficia de aceleasi masuri finantate prin alte apeluri de proiecte in cadrul POCU sau din alte surse de finantare, pe perioada derularii proiectului. In acest sens, la dosarul de inscriere, fiecare persoana va declara pe propria raspundere (Declaraţie evitare a dublei finantari) ca nu este implicat intr-un alt proiect POCU sau proiect din alte surse de finantare, beneficiind de masuri identice de sprijin cu cele specifice apelului/ proiectului.

Pentru evitarea dublei finantari, grupul ţintă dintr-o unitate administrativ teritoriala (mediu rural) poate fi incadrat intr-un singur proiect POCU aferent O.S.5.2.

 

           Condiția 4:   DECLARAREA ACORDULUI DE PRELUCRARE DE DATELOR CU CARACTER PERSONALE

 

Candidatul este de acord cu utilizarea si prelucrarea datelor personale furnizate in Formularul de înregistrare a grupului ţintă. Pentru o mai buna gestionare a grupului ţintă, fiecare persoana care se va inscrie in grupul ţintă isi va da acordul scris, prin care va furniza Solicitantului datele personale, acesta din urma utilizandu-le strict pentru implementarea proiectului: intocmire liste de inscriere in GT a persoanelor, intocmire liste de prezenta in cadrul cursurilor organizate prin proiect, eliberare certificate de participare/ absolvire; raportare grup ţintă catre autoritatea de management POCU.

 

           Condiția 5:      CANDIDATUL ÎȘI EXPRIMĂ ACORDUL DE INCLUDERE ÎN GRUPUL ȚINTĂ PRIN COMPLETAREA FORMULARULUI DE ÎNREGISTRARE.

 

Pentru a participa în cadrul proiectului, cei interesați trebuie să verifice daca îndeplinesc condiţiile specifice de grup ţintă detaliate mai jos: 

1.    Completarea și depunerea Formularului de înscriere în grupul țintă în cadrul  evenimentelor de informare recrutare și selecție grup țintă/ca urmare a realizării activității A2 – Identificarea, recrutarea, menținerea și monitorizarea grupului țintă de către Experții GT ai proiectului – Expert GT șomeri/persoane neocupate și Expert GT copii/persoane vârstnice, activitate realizată prin vizite la domiciliile potențialilor participanți la activitățile proiectului;

2.    Completarea si depunerea Formularului de înscriere în grupul țintă electronic pe adresa de e-mail: office@iresis.ro, la sediul Centrului Multifuncțional de zi – Holbav, direct la Experții GT ai proiectului la datele stabilite.

 

DOSARUL DE ÎNSCRIERE in grupul ţintă va cuprinde, obligatoriu, cel putin urmatoarele documente:

 

1.         Formular de grup ţintă / inscriere  a participanţilor la operaţiunile finanţate prin POCU 2014 – 2020 (Anexa 1);

2.         Declaraţie pe proprie raspundere de apartenenta la grupul ţintă (Anexa 2);

3.         Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal  (Anexa 3);

4.         Acordul beneficiarului privind participarea în cadrul unor activităţi fotografiate sau înregistrate video, specifice proiectului ( Anexa 4 );

5.         Acordul părintelui privind participarea copilului în cadrul unor activităţi fotografiate sau înregistrate video, specifice proiectului ( Anexa 5 );

6.         Copie dupa buletin/carte de identitate – conform cu originalul (dovada domiciliului/resedintei in teritoriul aferent SDL GAL Rasaritul Țării Făgărașului 2014-2020);

7.         Declaraţie privind evitarea dublei finanţări  (Anexa 6)

8.         Declaraţie privind angajamentul de participare la activităţile proiectului  ( Anexa 7)

9.         Declaraţie pe propria răspundere privind activitatea de voluntariat în cadrul proiectului ( Anexa 8 )

10.      Declaraţie privind evitarea conflictului de interese ( Anexa 9)

11.      Cerere de înscriere la activităţile proiectului ( Anexa 10)

12.      Acordul părintelui privind participarea copilului la activităţile proiectului ( Anexa 11)

13.      Fişă de înscriere curs ( Anexa 12)

14.      Fişă de conformitate ( Anexa 13)

15.      Fişă de eligibilitate (Anexa 14)

16.      Informare participant

 

 

III. ETAPELE SELECȚIEI

Selecția grupului țintă, în vederea participării în cadrul proiectului, se va realiza prin centralizarea și verificarea documentelor din dosarul de înscriere de către cei 2 Experți Grup Țintă, după cum urmează:

 

Solicitarea documentelor de grup țintă / completarea dosarelor de înscriere;

Transmiterea documentelor de grup țintă / completarea dosarelor de înscriere;

Centralizarea documentelor de grup țintă / completarea dosarelor de înscriere;

Verificarea documentelor de grup țintă;

Comunicarea rezultatului selecției

 

 

 

·         Solicitarea documentelor de grup țintă / completarea dosarelor de înscriere:

Experții de grup țintă vor transmite un email către, sau vor suna telefonic persoanele interesate care au completat formularul de înregistrare la sediu Centrului Multifuncțional de Zi – Holbav/pe adresa de e-mail/în cadrul evenimentelor de informare, recrutare și selecție cu minim următoarele informații: 

 

  datele de identificare a proiectului; 

  date privind intervalul/perioada de depunere a documentelor (dosarului de înscriere); 

  forma și modalitate de depunere a documentelor (fizic, scanate, pe email etc); 

date de contact pentru transmiterea documentelor (adresa de email a proiectului, adresa de întâlnire pentru preluarea documentelor)

  transmiterea documentelor de către persoanele interesate, sub forma unui dosar de înscriere.

 

După caz, dacă dosarele primite sunt incomplete / nu au documentele solicitate, experții de grup țintă vor reveni pe email / telefonic, către persoana respectivă, cu solicitarea documentelor necesare (completărilor necesare), în vederea asigurării accesului egal a grupului țintă și pentru a garanta înscrierea nr. de participanți prevăzuți în proiect (251 participanți).

 

·         Transmiterea documentelor de grup țintă/completarea dosarelor de înscriere:

 

Persoanele interesate de a participa în cadrul proiectului vor verifica dacă îndeplinesc condițiile de grup țintă (cele detaliate la pct. II din prezenta metodologie) și vor transmite un dosar de înscriere, care va respecta indicațiile la prezenta metodologie. Dosarele pot fi transmise pe email, la adresa office@iresis.ro sau pot fi depuse personal la Centrul Multifuncțional de Zi Holbav sau în cadrul evenimentelor de de informare, recrutare și selecție.

 

 

 

·         Centralizarea documentelor de grup țintă / completarea dosarelor de înscriere:

 

Experții de grup țintă vor descărca / arhiva și centraliza documentele (dosarele) primite pe drive-ul de proiect, se va crea un folder separat cu numele fiecărei persoane înscrise, în cadrul căruia vor fi salvate toate documentele transmise de respectiva persoană. După caz, folderul persoanei va fi actualizat cu noi documente comunicate. Accesul va fi asigurat tuturor experților de grup țintă care vor verifica dosarele de înscriere. Ulterior, se va înscrie/actualiza Registrul Grup Țintă (baza excel) cu persoanele înscrise, specificându-se statusul participantului/candidatului (dosar depus / dosar verificat / dosar incomplet etc).

 

·         Verificarea documentelor de grup țintă:

Experții de grup țintă vor verifica documentele de înscriere, în conformitate cu prezenta Metodologie (Fișă eligibilitate dosar). 

Experții de grup țintă vor elabora Informarea privind rezultatul selecției, în conformitate cu prezenta metodologie. 

Durata selecție min 5 zile, de la transmiterea completă a documentelor; se va actualiza în funcție de nr. de dosare depuse, etc.

·         Comunicarea rezultatului selecției:

Experții de grup țintă vor transmite pe email / telefonic rezultatul selecției către persoana înscrisă – Informare participant.

Notă: Ulterior, lista cu persoanele selectate (al căror dosar de înscriere a fost complet și validat) se va transmite coordonatorului măsuri de ocupare, pentru demararea procedurilor de înscriere la etapele proiectului. Totodată, se va actualiza Registru grup țintă cu persoanele înscrise, precizându-se statusul actualizat al participantului (înscris/validat/demarare formare etc).

 

Transparență: toate informațiile privind persoanele selectate vor fi disponibile minim,  prin afișarea la sediul Centrului Multifuncțional de zi, Holbav și pe site-ul asociației.

 

CRITERIILE DE SELECȚIE:

 

Evaluarea dosarelor de înscriere se va realiza ținând cont de următoarele:

 

Îndeplinirea condițiilor minime de apartenență la grupul țintă (detaliate în Fișă de eligibilitate – Anexa 14  la prezenta metodologie);

Prezentarea corespunzătoare, conformă și în termenul apelului, a documentelor solicitate (detaliate în Fișă de conformitate – Anexa 13 la prezenta metodologie).

 

IV.          MODALITATEA DE SELECȚIE

Selecția se va realiza după principiul „primul venit, primul servit”, în limita locurilor maxime prevăzute în proiect (251 persoane), verificându-se respectarea / îndeplinirea condițiilor detaliate anterior (structura de grup țintă și dosarul de înscriere).  

Se vor garanta șanse egale pentru toți cei interesați.

În condițiile în care există mai mulți canditați decât numărul maxim de persoane prevăzute a face parte din proiect criteriile de departajare vor fi următoarele:

 

 

V.           RESPONSABILI

Pentru realizarea etapelor / acțiunilor din cadrul prezentei metodologii, în vederea înscrierii, centralizării și verificării documentelor de grup țintă, responsabili sunt:

            Expert grup țintă copii și persoane varstnice – Gherghe Alexandru;

            Expert grup ținta șomeri și persoane neocupate – Danaila Monica Crenguta;

Notă: pe durata procesului de identificare şi selecţie a Grupului Ţintă, responsabilii de  grup țintă vor acționa pentru înscrierea participanților, facilitând atât informațiile relevante privind metodologia de selecție, cât și formularele obligatorii de completat; de    asemenea, vor ajuta persoana interesată pentru completarea acestor formulare.

 

VI.       TRANSPARENȚĂ:

 

Metodologia de înscriere și selecție a grupului țintă va fi disponibilă online pe site-ul www.iresis.ro și la sediul Centrului Multifuncțional de Zi – Holbav. 

 

Lista cu persoanele înscrise în cadrul proiectului va fi disponibilă pe site-ul asociației.

 

Informații despre apelurile de selecție, perioadele de înscriere, documentele necesare vor fi diseminate în mod transparent:

            în cadrul evenimentelor de recrutare și selecție grup țintă;

            pe site-ul proiectului www.iresis.ro;

            prin email-uri transmise către cei care au completat formularul de înscriere online. 

 

VII.     EGALITATE DE ȘANSE ȘI NONDISCRIMINARE: 

Proiectul „Dezvoltare comunitară integrată în Răsăritul Ţării Făgăraşului” ID 126300 va asigura acces egal și non discriminatoriu pentru toate persoanele interesate de a participa în cadrul activităților, cu respectarea condițiilor de apartenență la grupul țintă și a pașilor/etapelor de înscriere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.       LISTĂ ANEXE LA METODOLOGIA DE ÎNSCRIERE ŞI SELECŢIE A GRUPULUI TINTĂ

1.         Formular de grup ţintă / inscriere  a participanţilor la operaţiunile finanţate prin POCU 2014 – 2020 (Anexa 1);

2.         Declaraţie pe proprie raspundere de apartenenta la grupul ţintă (Anexa 2);

3.         Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal  (Anexa 3);

4.         Acordul beneficiarului privind participarea în cadrul unor activităţi fotografiate sau înregistrate video, specifice proiectului ( Anexa 4 );

5.         Acordul părintelui privind participarea copilului în cadrul unor activităţi fotografiate sau înregistrate video, specifice proiectului ( Anexa 5 );

6.         Copie dupa buletin/carte de identitate – conform cu originalul (dovada domiciliului/resedintei in teritoriul aferent SDL GAL Rasaritul Țării Făgărașului 2014-2020);

7.         Declaraţie privind evitarea dublei finanţări  (Anexa 6)

8.         Declaraţie privind angajamentul de participare la activităţile proiectului  ( Anexa 7)

9.         Declaraţie pe propria răspundere privind activitatea de voluntariat în cadrul proiectului ( Anexa 8 )

10.      Declaraţie privind evitarea conflictului de interese ( Anexa 9)

11.      Cerere de înscriere la activităţile proiectului ( Anexa 10)

12.      Acordul părintelui privind participarea copilului la activităţile proiectului ( Anexa 11)

13.      Fişă de înscriere curs ( Anexa 12)

14.      Fişă de conformitate ( Anexa 13)

15.      Fişă de eligibilitate (Anexa 14)

16.      Informareparticipant

 

 

Anexa 1

 

Declarație pe propria răspundere privind activitatea de voluntariat

 în cadrul proiectului

 

 

 

Subsemnatul (a)______________________________,CNP________________________, domiciliat (ă) _____________________________________________, înscris la activitățile proiectului             Dezvoltare comunitară integrată în Răsăritul Țării Făgărașului”,  ID 126300, declar că  particip în mod voluntar la activitățile proiectului, în conformitate cu Legea 78/2014 privind reglementarea activitații de voluntariat în România, în vederea sprijinirii persoanelor vârstnice din GT, in special pentru realizarea serviciilor de reabilitare și adaptare a ambientului (curațenie, cumpărături, pregătit hrană, tăiat lemne, etc), precum și pentru servicii de ingrijire de bază (îngrijiri corporale, hrănire, etc), precum și la participarea organizării evenimentelor speciale din cadrul centrului.  Am luat la cunoștință că acordarea beneficiilor materiale și financiare acordate în cadrul proiectului este condiționată de participarea la toate activitățile pentru care voi fi implicat în cadrul acestui proiect.

 

 

 

 

    Data:

                               Semnătura:

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 2

 

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE DE APARTENENȚĂ LA GRUPUL ȚINTĂ

 

Subsemnatul(a)………………………………………………………………….posesor al BI/CI, seria………….., nr……………………, CNP……………………………………. având domiciliul în localitatea …………………………………….., str……………………………………………….. nr………, judeţ………………………, telefon…………………., declar pe propria răspundere că în prezent mă aflu într-una din situaţiile:

o  Mă aflu în risc de sărăcie

o  Mă confrunt cu o deprivare materială severă:

o    Nu pot plăti chiria sau facturile la utilități

o    Nu pot să asigur încălzirea adecvată a locuinței

o    Nu fac față unor cheltuieli neprevăzute

o    Nu îmi permit să mănânc carne, pește sau echivalent proteic în fiecare zi

o    Nu îmi permit o săptămână d evacantă departe de casă

o    Nu îmi permit un autoturism

o    Nu îmi permit o mașină de spălat

o    Nu îmi permit un televizor color

o    Nu îmi permit un telefon

o  Locuiesc în gospodării în care adulții cu vârsta între 18-59 ani au lucrat în anul anterior la mai puțin de 20 % din potențialul lor total.

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal privind falsul în declaraţii, că toate datele din prezenta declaraţie corespund realităţii si nu am participat / nu particip la alt proiect finanțat prin POCU pentru prezentul apel.

 

 

Data                                                                                                    Semnătura

 

 

 

 

 

 

ANEXA 3

 

DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Subsemnatul/a……………………………………, domiciliat/ă in …………………………………………………. str……………………………………… nr. ……….. judeţul/sectorul ………………………………………………… nascut/a la data de ……………………………. posesor al actului de identitate ……………. seria ………….. nr. ………………………CNP …………………………………………… eliberat de …………………………………., la data de ………………………, in calitate de participant in cadrul procedurii de recrutare și selectie, in cadrul proiectului Dezvoltare comunitară integrată în Răsăritul Țării Făgărașului” ID 126300, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, DECLAR pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal privind sanctionarea declaratiilor false, că am luat la cunostintă de explicatiile, instructiunile, precum si de drepturile pe care le am potrivit Regulamentului UE 679/2016, privind protectia datelor cu caracter personal (GDPR).

În aceste conditii, declar că pun la dispozitie in mod liber, de bunăvoie si in deplină cunostintă de cauză, toate datele personale, inclusiv CNP-ul (codul numeric personal), IRESIS , pentru scopurile proiectului ,, Dezvoltare comunitară integrată în Răsăritul Țării Făgărașului ” POCU/726/6/12/135486 si  îmi dau expres acordul pentru prelucrarea, în conformitate cu Regulamentul UE 679/2016 a datelor personale.

Operatorul are dreptul de a transmite datele mele personale către terte părti.          

 

Data__________________                                                          Semnatura_____________

 

 

 

 

    

Anexa 4

 

ACORDUL BENEFICARULUI PRIVIND PARTICIPAREA ÎN CADRUL UNOR ACTIVITĂȚI

FOTOGRAFIATE SAU ÎNREGISTRATE VIDEO, SPECIFICE PROIECTULUI

 

Subsemnatul/Subsemnata,___________________________________________________________, CNP______________________________, declar pe propria răspundere că îmi dau acordul, în calitate de membru al grupului țintă din cadrul proiectului “ Dezvoltare comunitară integrată în Răsăritul Țării Făgărașului “, cod MySMIS 126300, contract POCU 303/5/2/126300, să particip la activitățile proiectului în cadrul cărora vor fi realizate fotografii sau filmări ce urmează a fi diseminate pentru informarea și publicitatea proiectului, conform obligațiilor contractuale față de finanțator.

Beneficiar

 ________________________________________

 

 

 

 

 

Data__________________

o   DA, ACCEPT.

 

Semnătură

 

______________________________ 

 

 

Data ________________

 

 

 

 

 

Anexa 5

 

ACORDUL PĂRINTELUI PRIVIND PARTICIPAREA COPILULUI ÎN CADRUL UNOR ACTIVITĂȚI FOTOGRAFIATE SAU ÎNREGISTRATE VIDEO, SPECIFICE PROIECTULUI

 

 

Subsemnatul/Subsemnata,___________________________________________________________,CNP______________________________, declar pe propria răspundere că îmi dau acordul ca fiul/fiica mea______________________________________________, în calitate de membru al grupului țintă din cadrul proiectului Dezvoltare comunitară integrată în Răsăritul Țării Făgărașului”,  ID 126300, cod MySMIS 126300,  contract POCU 303/5/2/126300, să participe la activitățile proiectului în cadrul cărora vor fi realizate fotografii sau filmări ce urmează a fi diseminate pentru informarea și publicitatea proiectului,  conform obligațiilor contractuale față de finanțator.

 

Părinte/ Tutore legal – OBLIGATORIU pentru elevii sub 18, al copilului

 ______________________________

 

 

 

DA, ACCEPT.

 

Semnătură   _______________________ 

 

Data     ________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 6

 

 

DECLARAȚIE PRIVIND EVITAREA DUBLEI FINANȚĂRI

 

Subsemnatul/a________________________________CNP__________________, domiciliat/a in __________________ str.______________________________________ nr._____ telefon mobil__________________cunoscând  prevederile art. 326 Cod penal privind falsul în declarații,  în calitate de candidat în procedura de selecție pentru constituirea grupului țintă în cadrul proiectului Dezvoltare comunitară integrată în Răsăritul Țării Făgărașului”,  ID 126300, implementat de Asociația Institutul Român Pentru Educaţie ŞI Incluziune Socială, declar pe propria răspundere faptul că nu am mai beneficiat anterior si nu beneficiez în prezent de activități similare printr-un alt proiect finanțat din POCU, conform Ghidului solicitantului – conditii specifice.

Am luat la cunoștință că declarația în fals  atrage după sine  excluderea din activitățile de care am beneficiat până la momentul descoperirii falsului, precum și acordarea de despăgubiri către beneficiarul proiectului, constând în contravaloarea serviciilor de care am beneficiat gratuit în cadrul proiectului  până la momentul descoperirii falsului.

 

 

Data ________________

Semnatura __________

                                                                  

 

 

 

 

 

Anexa  7

 

DECLARAȚIE PRIVIND INTENȚIA DE PARTICIPARE LA

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

 

Subsemnatul/Subsemnata,___________________________________________________, ce se identifică cu CI seria _____ nr. ___________, CNP __________________________, cu domiciliul în ________________________________, Str._________________________, Nr.______, jud.______________ telefon ___________________, am luat la cunoștință cu interes de oportunitățile pe care le oferă proiectul POCU  ,, Dezvoltare comunitară integrată în Răsăritul Țării Făgărașului”,  ID 126300 proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, implementat de Asociația Institutul Român pentru Educație și Incluziune Socială.

În calitate de locuitor al teritoriului Asociației GAL Răsăritul Țării Făgărașului și aflând  despre  oportunitățile oferite de activitățile care se vor derula în cadrul proiectului, am constatat că obiectivele propuse corespund nevoilor mele.

 Îmi manifest dorința de a participa ca membru grup țintă în cadrul proiectului, pentru a lua parte la activitățile acestuia.

De asemenea,  mă angajez să:

 

·         am o conduită etică și o atitudine profesionistă;

·         respect procedurile și instrucțiunile proiectului;

·         particip la activitățile și evenimentele proiectului;

·         răspund prompt la solicitările echipei proiectului;

·         contribui la atingerea indicatorilor prin implicare activă;

 

 

 

 

Nume si prenume:

Semnatura:

 

                       Data:

 

 

 

 

ANEXA 8

 

Formularul de înregistrare individuală a participanților

la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020

 

 

Cod SMIS proiect:        126300

Axă prioritară:              5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității

Titlu proiect:                Dezvoltare comunitară integrată în Răsăritul Țării Făgărașului

OIR/OI responsabil:     Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud – Est

 

 

Secțiunea A.    La intrarea în operațiune

 

Date de contact:          ………………………………………………………………………………………………………..

[Nume, prenume, adresa domiciliu, locul de reședință, telefon, e-mail]

 

 

 

Data intrării în operațiune:       ……………………………………………..

CNP:                                        …………………………………………

Zonă:              

Urban

Rural

Localizare geografică:

Regiune:           ………………………………………..

Județ:               …………………………………………

Unitate teritorial administrativă: ……………….

 

Gen:

            Masculin

            Feminin

 

 

 

 

Vârsta:

Persoană cu vârsta sub 25 ani

Persoană cu vârsta cuprinsă între 25 și 54 ani

Persoană cu vârsta peste 54 de ani

 

Categoria de Grup Țintă din care face parte:               

Situația pe piața forței de muncă persoană ocupată

Angajat                                                                                                                                       

Angajat pe cont propriu                                                                                       

Șomer                                                                                                                       

Șomer de lungă durată                                                                                         

Persoană inactivă (inclusiv copii antepreșcolari, preșcolari, elevi etc.)       

Alta categorie de inactivi în afara de cei din educație și formare                 

Nivel de educație:

Studii Educație timpurie (ISCED 0)                      

Studii primare (ISCED 1)                                                                                      

Studii gimnaziale (ISCED 2)                                   

Studii liceale (ISCED 3)                                           

Studii postliceale (ISCED 4)                                   

Studii superioare (ISCED 5)                                   

Studii superioare (ISCED 6)                                    

Studii superioare (ISCED 7)                                   

Studii superioare (ISCED 8)                                   

fără ISCED                                                                

 

 

Persoană dezavantajată:         DA                                                                

NU                   

Participanți care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate                                                                                                    

 

Participanți care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate cu copii aflați în întreținere              

Participanți care trăiesc în gospodării alcătuite dintr-un părinte unic cu copil aflat în întreținere                             

Migranți                                                                             

Participanți de origine străină                                       

Minorități                                                                          

Etnie romă                                                                         

Alta minoritate decât cea de etnie romă                    

Comunități marginalizate                                               

Participanți cu dizabilități                                               

Alte categorii defavorizate                                             

Persoane fără adăpost sau care sunt afectate de excluziunea locativă              

Niciuna din opțiunile de mai sus                                                                                

Semnătura participant

(Numele și prenumele)

Semnătura responsabil cu înregistrarea participanților

(Numele și prenumele)

 

 

 

Data:

 

Data:

     

             

 

 

 

 

 

Notă: Prin completarea și semnarea acestui formular vă exprimați consimțământul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor personale.

Datele dumneavoastră personale, înregistrate/colectate în cadrul derulării proiectelor POCU,  nu sunt prelucrate în niciun alt scop în afară de cele menționate în Formularul de înregistare individuală și nu sunt comunicate către niciun terț, excepție făcând doar instituțiile/autoritățile publice, conform prevederilor legale în vigoare.

 

 

 

 

 

 

ANEXA 9

 

 

DECLARAȚIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE

 

 

Subsemnatul/a……………………………………………………….., legitimat/ă cu CI/BI seria ……. nr. ………….,

CNP ……………………………………….., cu domiciliul în Localitatea ……………………………….., județ/sector……………………….,str. ……………., nr. ………, în calitate de participant la proiectul  care se desfășoară în cadrul proiectului Dezvoltare comunitară integrată în Răsăritul Țării Făgărașului”,  ID 126300, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, declar pe proprie răspundere în deplină cunoștință de cauză și neconstrâns de nimeni, cunoscând prevederile art.326 din Codul Penal privind sancționarea declarațiilor false, ca NU mă aflu în nici o situaţie de conflict de interese din cadrul proiectului Dezvoltare comunitară integrată în Răsăritul Țării Făgărașului”,  ID 126300:

 

o  NU sunt angajat al LIDERULUI de proiect

o  NU FAC parte din grupul țintă al altor proiecte finanțate prin POCU pentru prezentul apel

 

 

PARTICIPANT

Numele și prenumele

Semnătura

Data

 

 

 

 

ANEXA 10

 

CERERE DE ÎNSCRIERE

 

Subsemnatul/a………………………………………………………………, cu domiciliul / reședința în ………………………………………………………….., născut/ă  la data de …………………………….., buletin/ carte de identitate seria ………….., nr ……………, CNP …………………………………….., telefon …………………………, email …………………………………….. doresc înscrierea în calitate de participant în cadrul procedurii de selecție a grupului țintă aferent proiectului POCU, cu titlul  Dezvoltare comunitară integrată în Răsăritul Țării Făgărașului”,  ID 126300,  implementat de către Asociația Institutul Român pentru Dezvoltare și Incluziune Socială.

Îmi exprim disponibilitatea de a participa la una din următoarele activități:

o  Servicii sociale pentru copii

o  Servicii sociale pentru vârstnici

o  Servicii sociale pentru adulţi

o  Informare şi consiliere profesională, mediere pe piaţa muncii

o  Formare profesională: ……………………………………………..

o  Îmbunătățirea condițiilor de locuit

o  Activităţi de voluntariat în comunitate

 

                       Data                                                                                              Semnătura

 

 

 

Anexa 11

 

ACORDUL PĂRINTELUI PRIVIND PARTICIPAREA COPILULUI LA ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

 

 

Asociația “Institutul Român pentru Educație și Incluziune Socială” implementează proiectul “Dezvoltare comunitară integrată în Răsăritul Țării Făgărașului”,  ID 126300, al cărui obiectiv principal constă în ”Reducerea cu 251 a numarului de persoane aflate in risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată rurală acoperită de Strategia de Dezvoltare Locală a Grup de Acțiune Locală Răsăritul Țării Făgărașului, județul Brașov, prin implementarea de măsuri integrate’’.

În cadrul proiectului, copiii vor participa la o serie de activități care se vor desfășura atât în perimetrul Centrului Multifuncțional, cât şi în afara lui: activități pentru  61 copii proveniti din familii aflate in situatii de dificultate: familii fara venituri sau cu venituri reduse, din medii defavorizate, familii cu risc crescut de izolare sociala sau aflate in incapacitatea de a oferi conditii minimale de subzistenta, crestere si educatie, copii din familii cu 3 sau mai multi copii sau din familii monoparentale, copii care au parasit scoala pentru a munci (inclusiv in gospodarie), alte situatii de vulnerabilitate (ex: etnie roma, cu dizabilitati, etc),  servicii de consiliere, iar pentru tinerii și copiii sub 18 ani este necesar acordul SCRIS al părinţilor.

Condiții de participare în cadrul activitățilior proiectului ce se desfășoară în afara școlii:

·   Pe perioada desfăşurării activităților proiectului, elevului NU îi este permis:

o   să consume alcool, droguri sau alte substanțe toxice;

o   să fumeze în incinta clădirilor;

o   să părăsească activitatea fară să ceară permisiunea consilierului/părintelui.

În cazul în care copilul încalcă aceste condiții, echipa proiectului nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele consecințe.

·   La activitățile proiectului, copilului i se recomandă să fie îmbrăcat în ținută decentă.

 

·   În situaţia în care copilul nu mai poate participa la activități, este obligat să anunţe consilierul cu cel puţin 5 zile înaintea începerii activităţii la care a fost programat.

 

·   Pentru toate activitățile proiectului la care participă, copilul va fi punctual, va avea un comportament civilizat atât față de ceilalți participanți, cât și față de echipa proiectului

 

·   În vederea accesării instrumentelor de consiliere online și participării la webinarii, copilul va urma instrucțiunile echipei de implementare de folosire a contului de utilizator dedicat.

 

Părinte/ Tutore legal – OBLIGATORIU pentru copiii sub 18 ani (prin această semnătură vă exprimaţi acordul ca fiul/fiica dvs. să participe la  activitățile din proiectul “ Dezvoltare comunitară integrată în Răsăritul Țării Făgărașului” ce se desfășoară atât în perimetrul Centrului, cât și în afara acestuia):

 

Numele în clar________________________________________

Semnătură părinte/tutore legal ____________________________ al copilului _______________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 12

FISA DE ÎNSCRIERE CURS

Numele si prenumele: …………………………………………………………………………………………………………

Prenumele parintilor:  tatal ……………………………………………                                 mama………………….…………………………

Data si locul nasterii: zi ……… luna …….… an ………. localitate …………………………… judet ………….……………

Studii: ………………………………………………………………………………..…………………………

Domiciliul: …………………………………………………………………………………………………………

Telefon: ……………………………………………………………………………..

E-mail ………………………………………..………………………………………..

Cursul pentru care optează: 

·          

·          

·          

·          

Acte obligatorii prezentate:

o  CI 

Prin prezenta declar că sunt de acord  datele cuprinse în prezenta Cerere de Înscriere să fie utilizate în conformitate cu Legea 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice transpusă în legislația națională prin Legea 506/2004.

Am luat la cunoștință că datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidențial, în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

 

Data                                                                                       Semnătura

 

                                                                                                                              Anexa 13

FIȘĂ DE CONFORMITATE

 

În vederea participării în cadrul proiectului „„Dezvoltare comunitară integrată în Răsăritul Țării Făgărașului”,  ID 126300

 

TIP DOCUMENT

MODALITATE DE DEPUNERE

Verificarea conformitatii

DA

NU

Formularul de grup țintă/înscriere a participanților  – Anexa 8

Original, semnat

 

 

Declarație pe propria răspundere de apartenență  la grupul tintă -Anexa 2

Original, semnat

 

 

Declarație de consințământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa 3

Original, semnat

 

 

Acordul beneficiarului privind participarea în cadrul unor activități fotografiate sau înregistrate video, specifice proiectului – Anexa 4

Original, semnat

 

 

Acordul părinteluii privind participarea în cadrul unor activități fotografiate sau înregistrate video, specifice proiectului – Anexa 5

Original, semnat

 

 

Copie buletin/carte de identitate

Copie conform cu originalul semnat

 

 

Declarație de evitare a dublei finanțări – Anexa 6

Original, semnat

 

 

Declarație privind angajamentul de participare la activitățile proiectului Anexa 7

Original, semnat

 

 

Declarație pe propriue răspundere privind activitatea de voluntariat  – Anexa 1

Original, semnat

 

 

Declarație privind evitarea conflictului de interese- Anexa 9

Original, semnat

 

 

Cerere de înscriere la activitățile proiectului – Anexa 10

Original, semnat

 

 

Acordul părintelui/ tutorelui privind participarea copilului la activitățile proiectulul – Anexa 11

Original, semnat

 

 

Fișă de înscriere curs – Anexa 12

Original, semnat

 

 

Fișă ce conformitate – Anexa 13

Original, semnat

 

 

Fișă de eligibilitate – Anexa 14

Original, semnat

 

 

 

Documentele se depun astfel:

·         se transmit pe email scanate,

·          se depun în cadrul evenimentelor/ întalnirilor de recrutare și selecție grup țintă.

 

 

 

 

 

 

Anexa 14

 

FIȘĂ DE  ELIGIBILITATE

 

Dosar nr.

 

TIP ANEXĂ / cerință GT

Criteriu

Se va bifa

 x

Observații

ANEXA 8 – Formular de Grup Țintă/înscriere

Se verifică să fie completată corespunzător

Se verifică să fie semnată.

 

 

 

Reședința sau domiciliul în teritoriul acoperit de Asociația GAL  Răsăritul Țării Făgărașuluiu – comunele Mândra, Holbav, Părău, Șinca Nouă, Șercaia, Hârseni, Comăna

Îndeplinirea cerinței se verifică prin:

ANEXA 8 – Formular de Grup Țintă/înscriere – completată corespunzător.

Copie CI/Buletin

 

 

 

Se află în risc de sărăcie sau excluziune socială

Îndeplinirea cerinței se verifică prin:

ANEXA 8 – Formular de Grup Țintă/înscriere – completată corespunzător

ANEXA 2 – Declarație pe propria răspundere de apartenență  la grupul tintă

 

 

Nu a mai participat la măsuri similare cofinanțate din fonduri nerambursabile din Fondul Social European

Îndeplinirea cerinței se verifică prin:

ANEXA 6– Declarație de evitare a dublei finanțări

 

 

Își exprimă acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Își exprimă acordul de a fi fotografiat și înregistrat la activitățile proiectului

 

Părintele/reprezentantul legal își exprimă acordul pentru fotografierea și înregistrarea copiilor la activitățile proiectului

Îndeplinirea cerinței se verifică prin:

ANEXA 3 – Declarația de acord de prelucrare a datelor cu caracter personal

 

ANEXA 4 – Acordul beneficiarului privind participarea în cadrul unor activități fotografiate sau înregistrate video, specifice proiectului

 

ANEXA 5 – Acordul părintelui privind participarea în cadrul unor activități fotografiate sau înregistrate video, specifice proiectului

 

 

Își exprimă acordul de includere în grupul țintă

Îndeplinirea cerinței se verifică prin:

ANEXA 7 – Declarație privind angajamentul de participare la activitățile proiectului

 

ANEXA 10 – Cerere de înscriere la activitățile proiectului

 

ANEXA 11 – Acordul părintelui/tutorelui privind participarea copilului la activitățile proiectului

 

 

Nu este angajat al liderului de proiect și nu face parte din grupul țintă al altor proiecte finanțate prin POCU

Îndeplinirea cerinței se verifică prin:

ANEXA 9 – Declarație privind evitarea conflictului de interese

 

 

 

 

DATA                                                             

Semnatura Responsabil grup țintă copii și persoane vârstnice _________________

                                                                              

Semnatura Responsabil grup țintă șomeri/persoane neocupate _________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucțiuni:

1.            Prezenta fișă se va completă pentru fiecare înscriere/candidatură/dosar depus în cadrul proiectului;  FIȘA permite verificarea îndeplinirii condițiilor de grup țintă, așa cum sunt acestea descrise în Cererea de Finanțare și Ghidul Solicitantului.

2.            Se indică în tabelul de mai sus fiecare criteriu GT și documentul care asigură îndeplinirea criteriului. 

3.            Documentele aferente dosarului de înscriere/candidatură se vor transmite în primă fază expertului de Grup Țintă în cadrul Evenimentelor de recrutare și selecție; ulterior, după verificarea și validarea acestora, se vor transmite originalele/copii în cadrul întâlnirilor cu Experții GT.

4.            Dacă documentele nu sunt complete, se va menționa ce anume lipsește și se va comunica acest aspect persoanei înscrise în vederea completării dosarului;

5.            Prezenta fișă va fi completată de către experții de grup țintă, care vor asigura verificarea dosarelor de înscriere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMARE PARTICIPANT

 

 

 „Stimate Domnule/ Doamnă ______________________________________________,

 

Vă informăm că dosarul dumneavoastră de înscriere în cadrul proiectului „„Dezvoltare comunitară integrată în Răsăritul Țării Făgărașului   ID 126300, nu prezintă toate documentele solicitate pentru înscriere, după cum urmează:

       Anexa …….. nu este completată corespunzător. Nu este semnată;

       …….

       etc

 

În vederea verificării condițiilor de eligibilitate,  vă rugăm să ne transmiteți cât mai repede documentele precizate anterior.

Vă mulțumim și vă stăm la dispoziție pentru ajutor.

 

Data,

Semnătura

 

 

 

 

 

 

 

 

  INFORMARE PARTICIPANT

 

 

 „Stimate Domnule/ Doamnă ______________________________________________,

Vă informăm că dosarul dumneavoastră de înscriere în cadrul proiectului  Dezvoltare comunitară integrată în Răsăritul Țării Făgărașului ID 126300,  nu îndeplinește  toate condițiile de eligibilitate și ca atare, nu puteți participa la activitățile proiectului. 

Condiție neîndeplinită:

(a se specifica)

 …………………………………………………………………………..

Vă mulțumim pentru interesul acordat proiectului.

 

 

 

Data, 

Semnatură

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMARE PARTICIPANT

 

 

 „Stimate Domnule/ Doamnă ________________________________________________________,

 

Vă informăm că dosarul dumneavoastră de înscriere în cadrul proiectului „„Dezvoltare comunitară integrată în Răsăritul Țării Făgărașului ID 126300, îndeplinește toate condițiile de eligibilitate și ca atare, ați fost înregistrat în vederea desfășurării activităților în cadrul proiectului.

 

Experții noștrii vor reveni cu mai multe detalii referitor la activitățile desfășurate.

Vă mulțumim și vă dorim succes.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin

Programul Operaţional Capital Uman  2014 – 2020

 

 

 

 

Metodologia de înscriere și selecţie Grup Ţintă

 

în vederea participării în cadrul proiectului

„ Dezvoltare comunitară integrată în Rasaritul Țării Făgărașului ”

ID 126300

 

 

 

 

 

 

 

31.03.2021

 

 

 

 

 

CUPRINS

 

I.          INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT

 

II.         ÎNSCRIEREA PARTICIPANŢILOR

 

III.       ETAPELE SELECŢIEI

 

IV.       MODALITATEA DE SELECŢIE

 

V.        RESPONSABILI

 

VI.       TRANSPARENŢĂ

 

VII.     EGALITATE DE ŞANSE ŞI NONDISCRIMINARE

 

VIII.    LISTĂ ANEXE LA METODOLOGIA DE ÎNSCRIERE ŞI SELECŢIE A GRUPULUI ŢINTĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE  LUARE LA CUNOŞTINŢĂ A PREVEDERILOR METODOLOGIEI DE ÎNSCRIERE ȘI SELECȚIE GRUP ȚINTĂ

 

Nr. crt

 

Scopul difuzării

 

Funcţia

 1.  

Informare/ Aplicare

Manager proiect

 

 1.  

Informare/ Aplicare

Responsabil grup țintă copii și persoane vârstnice

 

 1.  

Informare/ Aplicare

Expert evaluare și monitorizare servicii sociale

 

 1.  

Informare/ Aplicare

Consilier vocațional

 

 1.  

Informare/ Aplicare

Coordonator măsuri de ocupare

 

 1.  

Informare/ Aplicare

Coordonator măsuri de locuire

 

 1.  

Informare/ Aplicare

Coordonator centru de zi

 

 1.  

Informare/ Aplicare

Expert ateliere copii

 

 1.  

Informare/ Aplicare

Expert informare și consiliere socială

 

 1.  

Informare/ Aplicare

Resonsabil grup țintă șomeri/persoane neocupate

 

 1.  

Informare/ Aplicare

Îngrijitor bătrâni la domiciliu

 

 

SCOP

Metodologia stabilește procedura, etapele, persoanele implicate și responsabilităţile, planul operațional, pentru înscrierea, selecția și monitorizarea grupului țintă format din format din 251 persoane aflate în risc de sărăcie și exlcuziune socială din comunitatea GAL Răsăritul Țării Făgărașului.

 

 

 

 

 I.   Informaţii generale despre proiect

Obiectivul principal al proiectului constă în reducerea cu 251 a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată rurală acoperita de Strategia de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală Răsăritul Tării Făgărașului, județul Brașov, prin implementarea de măsuri integrate.

Obiectivul proiectului va fi pus in practica prin dezvoltarea unei interventii integrate inovative adaptata specificului comunitatii marginalizate din zona vizata teritoriul acoperit de a GAL Rasaritul Țării Făgărașului.

Obiective specifice proiectului

OS 1 –  Creșterea accesului la servicii sociale pentru 251 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul acoperit de Strategia de Dezvoltare Locală GAL Răsăritul Țării Făgărașului pe parcursul a 36 luni.

OS 2    Creșterea ocupării formale a populației de pe teritoriul acoperit de Strategia de Dezvoltare Locală GAL Răsăritul Țării Făgărașului în următorii trei ani, cu cel puțin 35 de persoane nou intrate pe piața muncii prin angajare sau ocupare pe cont propriu pe parcursul a 36 luni

OS 3 – Îmbunătățirea condițiilor de locuit pentru cel puțin 111 de gospodării ai căror membri fac parte din grupul țintă al proiectului pe parcursul a 36 de luni

 

Activitatile principale ale proiectului

A1. Coordonarea generala a proiectului;

             A1.1   Managementul proiectului

             A1.2   Activitate aferentă cheltuielilor indirecte        

A2. Identificarea, recrutarea, mentinerea si monitorizarea grupului tinta;

A3. Servicii sociale in cadrul Centrului multifunctional de zi

           A3.1 Servicii sociale pentru copii

           A3.2 Servicii sociale pentru vârstnici

           A3.3 Servicii sociale pentru adulţi în situații de nevoie

A4. Sprijin pentru accesul pe piata muncii si ocupare;

             A4.1 Informare şi consiliere profesională, mediere pentru piaţa muncii

             A4.2 Formare profesională

A5. Imbunatatirea conditiilor de locuit.

 

Grupul ţintă

Grupul tinta este format din 251 de persoane ce reprezintă populatia in risc de saracie sau excluziune socială din teritoriul acoperit de Strategia de Dezvoltare Locala a GAL Răsăritul Țării Făgărașului ce formeaza comunitatea marginalizata careia i se adreseaza proiectul “Dezvoltare comunitară integrată în Răsăritul Țării Făgărașului”.

Din analiza la nivel de comunitate, reies următoarele categorii de grup Țintă necesar a fi adaugate cu prioritate în proiect:

A.    

·         61 de copii in situații de dificultate – copii din grupurile vulnerabile, copii aparținând minorității rome, copii cu dizabilități și cu nevoi educaționale speciale, copii din comunitățile dezavantajate socio – economic, copii din familii cu 3 sau mai mulți copii sau din familii monoparentale, copii cu unul sau ambii părinți în mobilitate în afara localității de domiciliu (mai ales cei cu parinții plecați în străinătate), copii care au părăsit școala pentru a munci (inclusiv în gospodărie)

Măsurile/activitățile integrate de care beneficiază cei 61 de copii sunt următoarele:

A 3.1 – Servicii sociale pentru copii

Ateliere de tip CREATIV – aprox.7 grupe de copii, 8-10 participanți/grupă apropiați ca vârstă și nevoi de sprijin.

Fiecare grupă va participa la câte 15 ateliere, fiecare atelier având o durată de 4 ore.

Fiecare copil beneficiază de masă caldă în fiecare zi de participare la ateliere, iar la final îi va fi oferit un pachet cu rechizite și produse de igienă.

Obiectivele serviciului social: formarea de abilități de viață independentă, organizarea de activități extrașcolare, de implicare în activități culturale și comunitare.

Tematici: abilități de auto-reglare comportamentală, auto-organizare/control, gestionarea emoțiilor, auto-cunoaștere, comunicare și soluționarea conflictelor, lucru în echipă, gândire critică, creativitate, soluționare de probleme, participare la viața comunității, spirit civic, voluntariat, gândire economică și antreprenorială, planificarea carierei, nediscriminare, protecția împotriva fenomenului de bullying și a abuzurilor, violenței sau exploatării la copii.

A 5.1 – Îmbunătățirea condițiilor de locuit

Îmbunătățirea condițiilor de locuit va consta în lucrări de reparații și igienizări – reparații pereți, văruire, parchetat, reparat/înlocuit ferestre,ușa, corp de iluminat etc. Va fi vizată încăperea copilului (cu prioritate) sau cea a vârstnicului.

 

B.

·         50 de persoane vârstnice aflate în situații de dependență, mai ales persoanele vârstnice care locuiesc singure și/sau nu sunt autonome și nu beneficiază de sprijin în gospodărie;

Măsurile/activitățile integrate de care beneficiază cei 50 de vârsnici sunt următoarele:

a)    40 persoane vârtsnice

A 3.2 – Servicii sociale pentru vârstnici

Servicii sociale de îngrijire la domiciliu asigurat de echipa mobilă multifuncțională:

Ø  Servicii de îngrijire de bază: ajutor pentru igiena corporală, îmbrăcare, dezbrăcare, igiena eliinărilor, hrănire, hidratare, administrare tratament, monitorizarea tensiunii/pulsului/glicemiei, transfer și mobilizare, deplasare în interior, comunicare, etc.

Ø  Servicii de suport: ajutor pentru prepararea hranei și/sau livrarea acesteia, cumpărărturi, ativități de menaj, colectare și transport deșeuri, însoțirea în mijloacele de transport, facilitarea deplasării în exterior, companie, activități de administrare și gestionare, activități de petrecere a timpului liber, suport socio-afectiv, etc.

Ø  Servicii de adaptare a ambientului care constau în mici amenajări, reparații, etc.

A 5.1 – Îmbunătățirea condițiilor de locuit

Îmbunătățirea condițiilor de locuit va consta în lucrări de reparații și igienizări – reparații pereți, văruire, parchetat, reparat/înlocuit ferestre,ușa, corp de iluminat etc. Va fi vizată încăperea copilului (cu prioritate) sau cea a vârstnicului.

b)    10 persoane vârstnice

A 3.2 – Servicii sociale pentru vârstnici

Servicii sociale îmbătrânire activă pentru vârstnici în cadrul Centrului Multifuncțional de zi

Sunt organizate întâlniri de tip club pentru susținerea îmbătrânirii active:

P1) Program de activităși recreative: jocuri logice, citirea presei si discutarea evenimentelor importante, vizionare de filme, competiții pe diverse teme, noțiuni de utilizare PC

P2) Program de dezbateri pe diferite teme: nediscriminare, egalitate de șanse și tratament, consecințele îmbătrânirii, impactul pensionării și efectele sale, valorificarea competențelor dobândite în viața activă, combaterea izolării și integrarea socilă a seniorilor

P3) Program de ateliere de crație (terapie ocupațională): activități manuale, confecționarea de obiecte decorative

P4) Program de voluntariat – voluntariat intergenerațional pentru facilitarea dialogului între generații, activități recreative cu participarea copiilor din centru; activități de voluntariat de sprijin pentru vârstnicii imobilizați din comunitate (cumpărături, supraveghere etc)

Va fi organizat câte un program/sapătămână, durata fiecărui program 4 ore.

Fiecare vârtsnic trebuie să participe la min. 3 programe/lună.

A 5.1 – Îmbunătățirea condițiilor de locuit

Îmbunătățirea condițiilor de locuit va consta în lucrări de reparații și igienizări – reparații pereți, văruire, parchetat, reparat/înlocuit ferestre,ușa, corp de iluminat etc. Va fi vizată încăperea copilului (cu prioritate) sau cea a vârstnicului.

 

C.

·         140 de persoane adulte șomere sau inactive

Măsurile/activitățile integrate de care beneficiază cei 140 de adulți sunt următoarele:

A3.3 – Servicii sociale pentru adulți în situații de nevoie

Fiecare adult trebuie să participe la min. 5 ateliere (3-4 ore/atelier)

Programul de informare și consiliere vizează 5 capitole esențiale asigurării bunăstării fizice și psihologice în fiecare familie cu risc de sărăcie și excluziune.

Tematici:

1.    Stil de viață sănătos – efectele nocive ale alcoolului, tutunului și drogurilor; alimentația sănătoasă; combaterea sedentarismului; pachetul minim de servicii medicale gratuite; consultarea periodică a medicului de familie; boli cu transmitere sexuală; metode contraceptive.

3 seminarii Stil de viață sănătos vor fi dedicate exclusiv femeilor: consiliere și îndrumare privind sarcina, îngrijire de bază a copilului, metode de contracepție, protecția împotriva abuzului și a violenței domestice, traficul de persoane. Vor fi distribuite 40 kituri de prevenție și sănătate.

2.    Acordarea primului ajutor – măsuri de prim ajutor, sericiu de urgență 112. Vor fi distribuite 100 de kituri de prim ajutor

3.    Consiliere socială pentru relații armonioase în familie și comunitate – comunicarea și rezolvarea de conflicte, reducerea anxietății și a emoțiilor negative, creșterea rezistenței la frustrare, creșterea încrederii în forțele proprii, practici pozitive în creșterea copiilor.

4.    Combaterea discriminării în comunitate și în familie – tipuri de discriminare și consecințele ei, vizionarea și lecturarea de cazuri de discriminare, studii de caz sau articole de presă relevante cu scopul de a stârni empatia membrilor GT

5.    Protecția mediului înconjurător și utilizarea eficientă a resurselor – protejarea mediului, colectarea selectivă, dezvoltarea durabilă, voluntariat pentru ecologizare, reciclare

A4  – Sprijin pentru accesul pe piața muncii și ocupare

A4.1 – Informare și consiliere profesională, mediere pentru piața muncii

Fiecare persoană din GT participă la min. 2 ședințe de consiliere individuală (max.60 min/ședință) și min. 1 ședință de consiliere de grup, preum și la cel puțin 1 întâlnire de tip minibursă de locuri de muncă.

A4.2 – Formare profesională

În funcție de rezultatul etapei de consiliere și în baza recomandării pentru curs fiecare participant poate beneficia de 1 singur curs de calificare/inițiere.

La finalul programulul de formare, după susținerea examenului final se acordă o subvenție în abni în cuantum de 4 lei/oră de curs.

 

II.  Înscrierea participanților

Proiectul  Dezvoltare comunitară integrată în Răsăritul Țării Făgărașului ” – se adresează locuitorilor din teritoriul aferent GAL Răsăritul Țării Făgărașului , repectiv din următoarele comune:  Șinca Noua, Pârău, Comăna, Holbav, Hârseni, Șercaia, Mândra.

Înregistrarea și selecția grupului tintă nu va tine cont de religie, etnie, sex sau nivel de educație, pentru a se asigura egalitate de șanse tuturor participanților.

Vor avea prioritate, totuși, persoanele fără loc de munca și cu un nivel scăzut de educatie/formare, deoarece rezultatele proiectului vor avea un impact mărit asupra acestora și a familiilor lor, elementul de referință pentru identificarea nevoilor și pentru măsurile propuse fiind la nivelul familiei/ gospodăriei.

Prin participarea în cadrul proiectului, locuitorii GAL Rasaritul Țării Făgărașului au acces la:

            Cursuri de inițiere (180 ore) și cursuri de calificare  de nivelul II (360 ore);

            Servicii sociale pentru copii;

            Servicii socio – medicale pentru vârstnici;

            Servicii sociale pentru adulţi aflaţi în dificultate;

            Informare şi consiliere profesională, măsuri de ocupare a forţei de muncă;

            Formare profesională;

            Îmbunătăţirea condiţiilor de locuit.

Pentru a participa în cadrul proiectului, cei interesați trebuie să verifice dacă îndeplinesc condiţiile specifice de grup ţintă detaliate mai jos: 

 

           Condiția1:   ZONA DE PROVENIENŢĂ A GRUPULUI ŢINTĂ

 

Persoanele selectate au domiciliul/ locuiesc in teritoriul acoperit de Strategia de Dezvoltare Locala Asociatia Grup de Actiune Locala “Rasaritul Țării Făgărașului” 2014-2020 aprobata de PNDR 2014-2020 (aflat in zona rurala si/ sau in orase cu o populatie de pana la 20.000 de locuitori). Dovada se va putea face prin copia actului de identitate sau alt document prin care s-a stabilit resedinta. Apartenenţa la grupul ţintă se va realiza la intrarea in proiect prin semnarea unei declaratii a persoanei din grupul ţintă si prin atasarea de documente doveditoare pentru situatia vizata. Astfel, persoanele din grupul ţintă al proiectului vor fi informate asupra cerintei de a furniza datele lor personale,cu respectarea dispozitiilor legale mentionate.

 

 

 

 

           Condiția 2:    INCADRAREA IN CATEGORIILE DE GRUP ŢINTĂ ELIGIBILE

 

Pentru incadrarea in categoriile de grup ţintă eligibile, persoanele selectate vor trebui sa indeplineasca, simultan, conditiile:

(1) au domiciliul/ locuiesc in teritoriul acoperit de Asociația GAL Rasaritul Țării Făgărașului

(2) se afla in risc de sărăcie sau excluziune sociala.

 

Condiția 2  este îndeplinită atunci când persoana:

a)            Se afla in risc de sărăcie. În categoria risc de sărăcie sunt incluse persoane care au un venit disponibil echivalat situat sub pragul riscului de sărăcie, care este stabilit la 60% din media la nivel național a venitului disponibil (după transferurile sociale) per adult echivalent;

sau

(b) Se confrunta cu o deprivare materiala severa. Deprivarea materială acoperă indicatorii referitori la presiunea economică și bunurile de folosință îndelungată.

Persoanele care se confruntă cu deprivare materială severă dispun de condiții de trai extrem de limitate datorită lipsei resurselor, la care se înregistrează cel puțin 4 din cele 9 elemente de deprivare, respectiv nu își pot permite:

1) să plătească chiria sau facturile la utilități,

2) să asigure încălzirea adecvată a locuinței,

3) să facă față unor cheltuieli neprevăzute,

4) să mănânce carne, pește sau un echivalent proteic în fiecare zi,

5) o săptămână de vacanță departe de casă,

6) un autoturism,

7) o mașină de spălat,

8) un TV color,

9) un telefon.

 

sau

 

(c) Persoane care traiesc in gospodarii cu o intensitate extrem de redusa a muncii. Sunt persoanele cu vârsta cuprinsă între 0 – 59 ani care locuiesc în gospodării în care adulții (cu vârsta între 18-59 ani) au lucrat în anul anterior la mai puțin de 20% din potențialul lor total. 

 

O persoana nu poate fi încadrată din punct de vedere al eligibilitaţii decat intr-o singura categorie eligibilă. Apartenenta la grupul ţintă se va realiza la intrarea in operatiune/ proiect (data la care persoana va beneficia pentru prima data de sprijinul oferit prin proiect) prin semnarea unei declaratii a persoanei din grupul ţintă si/ sau prin atasarea de documente doveditoare pentru situatia vizata (dupa caz).

 

           Condiția3:  EVITAREA SUPRAPUNERII INTERVENTIILOR PROIECTULUI ŞI A DUBLEI FINANŢĂRI

 

Candidatul NU trebuie sa mai fi participat la aceleași activități in niciun alt proiect cofinanțat din Fondul Social European. Persoanele din grupul ţintă care vor beneficia de masurile ce fac obiectul acestui proiect (inclusiv a acestui apel de proiecte) nu vor putea beneficia de aceleasi masuri finantate prin alte apeluri de proiecte in cadrul POCU sau din alte surse de finantare, pe perioada derularii proiectului. In acest sens, la dosarul de inscriere, fiecare persoana va declara pe propria raspundere (Declaraţie evitare a dublei finantari) ca nu este implicat intr-un alt proiect POCU sau proiect din alte surse de finantare, beneficiind de masuri identice de sprijin cu cele specifice apelului/ proiectului.

Pentru evitarea dublei finantari, grupul ţintă dintr-o unitate administrativ teritoriala (mediu rural) poate fi incadrat intr-un singur proiect POCU aferent O.S.5.2.

 

           Condiția 4:   DECLARAREA ACORDULUI DE PRELUCRARE DE DATELOR CU CARACTER PERSONALE

 

Candidatul este de acord cu utilizarea si prelucrarea datelor personale furnizate in Formularul de înregistrare a grupului ţintă. Pentru o mai buna gestionare a grupului ţintă, fiecare persoana care se va inscrie in grupul ţintă isi va da acordul scris, prin care va furniza Solicitantului datele personale, acesta din urma utilizandu-le strict pentru implementarea proiectului: intocmire liste de inscriere in GT a persoanelor, intocmire liste de prezenta in cadrul cursurilor organizate prin proiect, eliberare certificate de participare/ absolvire; raportare grup ţintă catre autoritatea de management POCU.

 

           Condiția 5:      CANDIDATUL ÎȘI EXPRIMĂ ACORDUL DE INCLUDERE ÎN GRUPUL ȚINTĂ PRIN COMPLETAREA FORMULARULUI DE ÎNREGISTRARE.

 

Pentru a participa în cadrul proiectului, cei interesați trebuie să verifice daca îndeplinesc condiţiile specifice de grup ţintă detaliate mai jos: 

1.    Completarea și depunerea Formularului de înscriere în grupul țintă în cadrul  evenimentelor de informare recrutare și selecție grup țintă/ca urmare a realizării activității A2 – Identificarea, recrutarea, menținerea și monitorizarea grupului țintă de către Experții GT ai proiectului – Expert GT șomeri/persoane neocupate și Expert GT copii/persoane vârstnice, activitate realizată prin vizite la domiciliile potențialilor participanți la activitățile proiectului;

2.    Completarea si depunerea Formularului de înscriere în grupul țintă electronic pe adresa de e-mail: office@iresis.ro, la sediul Centrului Multifuncțional de zi – Holbav, direct la Experții GT ai proiectului la datele stabilite.

 

DOSARUL DE ÎNSCRIERE in grupul ţintă va cuprinde, obligatoriu, cel putin urmatoarele documente:

 

1.         Formular de grup ţintă / inscriere  a participanţilor la operaţiunile finanţate prin POCU 2014 – 2020 (Anexa 1);

2.         Declaraţie pe proprie raspundere de apartenenta la grupul ţintă (Anexa 2);

3.         Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal  (Anexa 3);

4.         Acordul beneficiarului privind participarea în cadrul unor activităţi fotografiate sau înregistrate video, specifice proiectului ( Anexa 4 );

5.         Acordul părintelui privind participarea copilului în cadrul unor activităţi fotografiate sau înregistrate video, specifice proiectului ( Anexa 5 );

6.         Copie dupa buletin/carte de identitate – conform cu originalul (dovada domiciliului/resedintei in teritoriul aferent SDL GAL Rasaritul Țării Făgărașului 2014-2020);

7.         Declaraţie privind evitarea dublei finanţări  (Anexa 6)

8.         Declaraţie privind angajamentul de participare la activităţile proiectului  ( Anexa 7)

9.         Declaraţie pe propria răspundere privind activitatea de voluntariat în cadrul proiectului ( Anexa 8 )

10.      Declaraţie privind evitarea conflictului de interese ( Anexa 9)

11.      Cerere de înscriere la activităţile proiectului ( Anexa 10)

12.      Acordul părintelui privind participarea copilului la activităţile proiectului ( Anexa 11)

13.      Fişă de înscriere curs ( Anexa 12)

14.      Fişă de conformitate ( Anexa 13)

15.      Fişă de eligibilitate (Anexa 14)

16.      Informare participant

 

 

III. ETAPELE SELECȚIEI

Selecția grupului țintă, în vederea participării în cadrul proiectului, se va realiza prin centralizarea și verificarea documentelor din dosarul de înscriere de către cei 2 Experți Grup Țintă, după cum urmează:

 

Solicitarea documentelor de grup țintă / completarea dosarelor de înscriere;

Transmiterea documentelor de grup țintă / completarea dosarelor de înscriere;

Centralizarea documentelor de grup țintă / completarea dosarelor de înscriere;

Verificarea documentelor de grup țintă;

Comunicarea rezultatului selecției

 

 

 

·         Solicitarea documentelor de grup țintă / completarea dosarelor de înscriere:

Experții de grup țintă vor transmite un email către, sau vor suna telefonic persoanele interesate care au completat formularul de înregistrare la sediu Centrului Multifuncțional de Zi – Holbav/pe adresa de e-mail/în cadrul evenimentelor de informare, recrutare și selecție cu minim următoarele informații: 

 

  datele de identificare a proiectului; 

  date privind intervalul/perioada de depunere a documentelor (dosarului de înscriere); 

  forma și modalitate de depunere a documentelor (fizic, scanate, pe email etc); 

date de contact pentru transmiterea documentelor (adresa de email a proiectului, adresa de întâlnire pentru preluarea documentelor)

  transmiterea documentelor de către persoanele interesate, sub forma unui dosar de înscriere.

 

După caz, dacă dosarele primite sunt incomplete / nu au documentele solicitate, experții de grup țintă vor reveni pe email / telefonic, către persoana respectivă, cu solicitarea documentelor necesare (completărilor necesare), în vederea asigurării accesului egal a grupului țintă și pentru a garanta înscrierea nr. de participanți prevăzuți în proiect (251 participanți).

 

·         Transmiterea documentelor de grup țintă/completarea dosarelor de înscriere:

 

Persoanele interesate de a participa în cadrul proiectului vor verifica dacă îndeplinesc condițiile de grup țintă (cele detaliate la pct. II din prezenta metodologie) și vor transmite un dosar de înscriere, care va respecta indicațiile la prezenta metodologie. Dosarele pot fi transmise pe email, la adresa office@iresis.ro sau pot fi depuse personal la Centrul Multifuncțional de Zi Holbav sau în cadrul evenimentelor de de informare, recrutare și selecție.

 

 

 

·         Centralizarea documentelor de grup țintă / completarea dosarelor de înscriere:

 

Experții de grup țintă vor descărca / arhiva și centraliza documentele (dosarele) primite pe drive-ul de proiect, se va crea un folder separat cu numele fiecărei persoane înscrise, în cadrul căruia vor fi salvate toate documentele transmise de respectiva persoană. După caz, folderul persoanei va fi actualizat cu noi documente comunicate. Accesul va fi asigurat tuturor experților de grup țintă care vor verifica dosarele de înscriere. Ulterior, se va înscrie/actualiza Registrul Grup Țintă (baza excel) cu persoanele înscrise, specificându-se statusul participantului/candidatului (dosar depus / dosar verificat / dosar incomplet etc).

 

·         Verificarea documentelor de grup țintă:

Experții de grup țintă vor verifica documentele de înscriere, în conformitate cu prezenta Metodologie (Fișă eligibilitate dosar). 

Experții de grup țintă vor elabora Informarea privind rezultatul selecției, în conformitate cu prezenta metodologie. 

Durata selecție min 5 zile, de la transmiterea completă a documentelor; se va actualiza în funcție de nr. de dosare depuse, etc.

·         Comunicarea rezultatului selecției:

Experții de grup țintă vor transmite pe email / telefonic rezultatul selecției către persoana înscrisă – Informare participant.

Notă: Ulterior, lista cu persoanele selectate (al căror dosar de înscriere a fost complet și validat) se va transmite coordonatorului măsuri de ocupare, pentru demararea procedurilor de înscriere la etapele proiectului. Totodată, se va actualiza Registru grup țintă cu persoanele înscrise, precizându-se statusul actualizat al participantului (înscris/validat/demarare formare etc).

 

Transparență: toate informațiile privind persoanele selectate vor fi disponibile minim,  prin afișarea la sediul Centrului Multifuncțional de zi, Holbav și pe site-ul asociației.

 

CRITERIILE DE SELECȚIE:

 

Evaluarea dosarelor de înscriere se va realiza ținând cont de următoarele:

 

Îndeplinirea condițiilor minime de apartenență la grupul țintă (detaliate în Fișă de eligibilitate – Anexa 14  la prezenta metodologie);

Prezentarea corespunzătoare, conformă și în termenul apelului, a documentelor solicitate (detaliate în Fișă de conformitate – Anexa 13 la prezenta metodologie).

 

IV.          MODALITATEA DE SELECȚIE

Selecția se va realiza după principiul „primul venit, primul servit”, în limita locurilor maxime prevăzute în proiect (251 persoane), verificându-se respectarea / îndeplinirea condițiilor detaliate anterior (structura de grup țintă și dosarul de înscriere).  

Se vor garanta șanse egale pentru toți cei interesați.

!!!! În condițiile în care există mai mulți candidați decât numărul maxim de persoane prevăzute a face parte din proiect criteriile de departajare vor fi următoarele:

 

1)    Adultii si copiii care fac parte din aceeasi familie/gospodarie;

2)    Persoanele care se confrunta cu deprivarea materiala severa;

3)    Femeile aflate in risc de saracie sau excluziune sociala;

4)    Adultii si copiii care fac parte din familiile monoparentale;

5)    Adultii si copiii care fac parte din aceeasi familie/gospodarie si sunt de etnie Roma

6)    Adultii si copiii cu handicap.

 

 

V.           RESPONSABILI

Pentru realizarea etapelor / acțiunilor din cadrul prezentei metodologii, în vederea înscrierii, centralizării și verificării documentelor de grup țintă, responsabili sunt:

            Expert grup țintă copii și persoane varstnice – Gherghe Alexandru;

            Expert grup ținta șomeri și persoane neocupate – Danaila Monica Crenguta;

Notă: pe durata procesului de identificare şi selecţie a Grupului Ţintă, responsabilii de  grup țintă vor acționa pentru înscrierea participanților, facilitând atât informațiile relevante privind metodologia de selecție, cât și formularele obligatorii de completat; de    asemenea, vor ajuta persoana interesată pentru completarea acestor formulare.

 

VI.       TRANSPARENȚĂ:

 

Metodologia de înscriere și selecție a grupului țintă va fi disponibilă online pe site-ul www.iresis.ro și la sediul Centrului Multifuncțional de Zi – Holbav. 

 

Lista cu persoanele înscrise în cadrul proiectului va fi disponibilă pe site-ul asociației.

 

Informații despre apelurile de selecție, perioadele de înscriere, documentele necesare vor fi diseminate în mod transparent:

            în cadrul evenimentelor de recrutare și selecție grup țintă;

            pe site-ul proiectului www.iresis.ro;

            prin email-uri transmise către cei care au completat formularul de înscriere online. 

 

VII.     EGALITATE DE ȘANSE ȘI NONDISCRIMINARE: 

Proiectul „Dezvoltare comunitară integrată în Răsăritul Ţării Făgăraşului” ID 126300 va asigura acces egal și non discriminatoriu pentru toate persoanele interesate de a participa în cadrul activităților, cu respectarea condițiilor de apartenență la grupul țintă și a pașilor/etapelor de înscriere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.       LISTĂ ANEXE LA METODOLOGIA DE ÎNSCRIERE ŞI SELECŢIE A GRUPULUI TINTĂ

1.         Formular de grup ţintă / inscriere  a participanţilor la operaţiunile finanţate prin POCU 2014 – 2020 (Anexa 1);

2.         Declaraţie pe proprie raspundere de apartenenta la grupul ţintă (Anexa 2);

3.         Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal  (Anexa 3);

4.         Acordul beneficiarului privind participarea în cadrul unor activităţi fotografiate sau înregistrate video, specifice proiectului ( Anexa 4 );

5.         Acordul părintelui privind participarea copilului în cadrul unor activităţi fotografiate sau înregistrate video, specifice proiectului ( Anexa 5 );

6.         Copie dupa buletin/carte de identitate – conform cu originalul (dovada domiciliului/resedintei in teritoriul aferent SDL GAL Rasaritul Țării Făgărașului 2014-2020);

7.         Declaraţie privind evitarea dublei finanţări  (Anexa 6)

8.         Declaraţie privind angajamentul de participare la activităţile proiectului  ( Anexa 7)

9.         Declaraţie pe propria răspundere privind activitatea de voluntariat în cadrul proiectului ( Anexa 8 )

10.      Declaraţie privind evitarea conflictului de interese ( Anexa 9)

11.      Cerere de înscriere la activităţile proiectului ( Anexa 10)

12.      Acordul părintelui privind participarea copilului la activităţile proiectului ( Anexa 11)

13.      Fişă de înscriere curs ( Anexa 12)

14.      Fişă de conformitate ( Anexa 13)

15.      Fişă de eligibilitate (Anexa 14)

16.      Informareparticipant

 

 

Anexa 1

 

Declarație pe propria răspundere privind activitatea de voluntariat

 în cadrul proiectului

 

 

 

Subsemnatul (a)______________________________,CNP________________________, domiciliat (ă) _____________________________________________, înscris la activitățile proiectului             Dezvoltare comunitară integrată în Răsăritul Țării Făgărașului”,  ID 126300, declar că  particip în mod voluntar la activitățile proiectului, în conformitate cu Legea 78/2014 privind reglementarea activitații de voluntariat în România, în vederea sprijinirii persoanelor vârstnice din GT, in special pentru realizarea serviciilor de reabilitare și adaptare a ambientului (curațenie, cumpărături, pregătit hrană, tăiat lemne, etc), precum și pentru servicii de ingrijire de bază (îngrijiri corporale, hrănire, etc), precum și la participarea organizării evenimentelor speciale din cadrul centrului.  Am luat la cunoștință că acordarea beneficiilor materiale și financiare acordate în cadrul proiectului este condiționată de participarea la toate activitățile pentru care voi fi implicat în cadrul acestui proiect.

 

 

 

 

    Data:

                               Semnătura:

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 2

 

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE DE APARTENENȚĂ LA GRUPUL ȚINTĂ

 

Subsemnatul(a)………………………………………………………………….posesor al BI/CI, seria………….., nr……………………, CNP……………………………………. având domiciliul în localitatea …………………………………….., str……………………………………………….. nr………, judeţ………………………, telefon…………………., declar pe propria răspundere că în prezent mă aflu într-una din situaţiile:

o  Mă aflu în risc de sărăcie

o  Mă confrunt cu o deprivare materială severă:

o    Nu pot plăti chiria sau facturile la utilități

o    Nu pot să asigur încălzirea adecvată a locuinței

o    Nu fac față unor cheltuieli neprevăzute

o    Nu îmi permit să mănânc carne, pește sau echivalent proteic în fiecare zi

o    Nu îmi permit o săptămână d evacantă departe de casă

o    Nu îmi permit un autoturism

o    Nu îmi permit o mașină de spălat

o    Nu îmi permit un televizor color

o    Nu îmi permit un telefon

o  Locuiesc în gospodării în care adulții cu vârsta între 18-59 ani au lucrat în anul anterior la mai puțin de 20 % din potențialul lor total.

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal privind falsul în declaraţii, că toate datele din prezenta declaraţie corespund realităţii si nu am participat / nu particip la alt proiect finanțat prin POCU pentru prezentul apel.

 

 

Data                                                                                                    Semnătura

 

 

 

 

 

 

ANEXA 3

 

DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Subsemnatul/a……………………………………, domiciliat/ă in …………………………………………………. str……………………………………… nr. ……….. judeţul/sectorul ………………………………………………… nascut/a la data de ……………………………. posesor al actului de identitate ……………. seria ………….. nr. ………………………CNP …………………………………………… eliberat de …………………………………., la data de ………………………, in calitate de participant in cadrul procedurii de recrutare și selectie, in cadrul proiectului Dezvoltare comunitară integrată în Răsăritul Țării Făgărașului” ID 126300, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, DECLAR pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal privind sanctionarea declaratiilor false, că am luat la cunostintă de explicatiile, instructiunile, precum si de drepturile pe care le am potrivit Regulamentului UE 679/2016, privind protectia datelor cu caracter personal (GDPR).

În aceste conditii, declar că pun la dispozitie in mod liber, de bunăvoie si in deplină cunostintă de cauză, toate datele personale, inclusiv CNP-ul (codul numeric personal), IRESIS , pentru scopurile proiectului ,, Dezvoltare comunitară integrată în Răsăritul Țării Făgărașului ” POCU/726/6/12/135486 si  îmi dau expres acordul pentru prelucrarea, în conformitate cu Regulamentul UE 679/2016 a datelor personale.

Operatorul are dreptul de a transmite datele mele personale către terte părti.          

 

Data__________________                                                          Semnatura_____________

 

 

 

 

    

Anexa 4

 

ACORDUL BENEFICARULUI PRIVIND PARTICIPAREA ÎN CADRUL UNOR ACTIVITĂȚI

FOTOGRAFIATE SAU ÎNREGISTRATE VIDEO, SPECIFICE PROIECTULUI

 

Subsemnatul/Subsemnata,___________________________________________________________, CNP______________________________, declar pe propria răspundere că îmi dau acordul, în calitate de membru al grupului țintă din cadrul proiectului “ Dezvoltare comunitară integrată în Răsăritul Țării Făgărașului “, cod MySMIS 126300, contract POCU 303/5/2/126300, să particip la activitățile proiectului în cadrul cărora vor fi realizate fotografii sau filmări ce urmează a fi diseminate pentru informarea și publicitatea proiectului, conform obligațiilor contractuale față de finanțator.

Beneficiar

 ________________________________________

 

 

 

 

 

Data__________________

o   DA, ACCEPT.

 

Semnătură

 

______________________________ 

 

 

Data ________________

 

 

 

 

 

Anexa 5

 

ACORDUL PĂRINTELUI PRIVIND PARTICIPAREA COPILULUI ÎN CADRUL UNOR ACTIVITĂȚI FOTOGRAFIATE SAU ÎNREGISTRATE VIDEO, SPECIFICE PROIECTULUI

 

 

Subsemnatul/Subsemnata,___________________________________________________________,CNP______________________________, declar pe propria răspundere că îmi dau acordul ca fiul/fiica mea______________________________________________, în calitate de membru al grupului țintă din cadrul proiectului Dezvoltare comunitară integrată în Răsăritul Țării Făgărașului”,  ID 126300, cod MySMIS 126300,  contract POCU 303/5/2/126300, să participe la activitățile proiectului în cadrul cărora vor fi realizate fotografii sau filmări ce urmează a fi diseminate pentru informarea și publicitatea proiectului,  conform obligațiilor contractuale față de finanțator.

 

Părinte/ Tutore legal – OBLIGATORIU pentru elevii sub 18, al copilului

 ______________________________

 

 

 

DA, ACCEPT.

 

Semnătură   _______________________ 

 

Data     ________________